ISPITIVANjE EFIKASNOSTI DVOOSNOG FN SOLARNOG SISTEMA U REALNIM VREMENSKIM USLOVIMA

1. Darko Divnić, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Dragoljub Mirjanić, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Glavna osobina treking sistema po dvije ose što obezbjeđuje da su solarni moduli u svakom trenutku tokom dana okrenuti direktno prema prividnom položaju sunca. U radu su predstavljena eksperimentalna ispitivanja fizičkih karakteristika dvoosnog fotonaponskog sistema sa polikristalnim solarnim panelom snage 50W (energetska efikasnost, snaga, strujno naponske karakteristike, temperatura) pod aktuelnim meteorološkim uslovima (intenzitet sunčevog zračenja, ambijentalna temperatura, brzina vjetra). Mjerenje snage solarnih panela vršeno pomoću PV-KLA (Germany) uređaja, a meterološki parametri mjereni su pomoću automatske meteorološke stanice Davis Vantage Pro (USA). U radu su dati su rezultati mjerenja i uporedni prikaz izračunatih vrijednosti snaga, energija, i efikasnosti u odnosu na fiksno postavljeni panel.
Korištenjem ovakvih uređaja povećava se i ukupna proizvedena energija u odnosu na fiksno postavljene solarne panele, što drastično povećava ekonomičnost instalacije solarnih projekata.

Ključne rečitestttt :

Tematska oblast: SIMPOZIJUM A - Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja

Datum: 21.07.2017.

Contemporary Materials 2017 - Savremeni Materijali


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove