Procjena preostalog adheziva nakon uklanjanja ortodontskih bravica

1. Adriana Arbutina, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Marijana Arapović Savić, Medicinski fakultet Banja Luka , Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Mirjana Umićević Davidović, Medicinski fakultet Banja Luka , Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
4. Saša Marin, Medicinski fakultet Banja Luka , Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
5. Irena Kuzmanović Radman, Medicinski fakultet Banja Luka , Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
6. Ognjenka Janković, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
7. Vladan Mirjanić, Medicinski fakultet Banja Luka , Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Različite vrste adhezivnih sistema se primjenjuju tokom terapije fiksnim ortodontskim aparatima. Kompozitni materijali se najčešće koriste za ljepljenje bravica na površinu zuba. Ovo istraživanje se bavilo procjenom ARI indeksa prilikom primjene dva tipa ortodontskih adhezivnih sistema (Heliosit orthodontics i Aspire orthodontic system) za postavljanje bravica fiksnog ortodontskog aparata. 42 ekstrahovana humana premolara su podjeljena nasumično u dvije grupe od po 21 zub. Metalne bravice su ljepljene na zube sa odgovarajućim adhezivom po uputstvu proizvođača. Bravice su uklonjene nakon 48 sati sa klještima za uklanjanje bravica. Ostatak preostalog adheziva na zubu je procjenjen primjenom ARI indeksa (skala sa 4 ocjene opisana od strane Arthun-a i Bergland-a), uz korištenje stereomikroskopa (10 X uvećanje). Statistička analiza je pokazala da nije bilo statistički značajne razlike u veličini preostalog adheziva između dvije grupe zuba sa različitim tipom ortodontskog adheziva.
Ključne riječi: Ortodontski adhezivi, ARI indeks, preostali adheziv
Ključne rečitestttt :

Tematska oblast: SIMPOZIJUM B - Biomaterijali i nanomedicina

Datum: 12.06.2016.

Contemporary Materials 2016 - Savremeni Materijali


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove