Papers

Total: 4003    APA format IEEE format papers Table format papers

1. T. Pavlović (2022). SAVREMENA DOSTIGNUĆA U OBLASTI SOLARNE ENERGETIKE. Contemporary Materials 2022 - Savremeni Materijali , 08.-09. september. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/6393 )
2. L. Tankosić, S. Sredić (2022). INFLUENCE OF MECHANICAL ACTIVATION ON IMPROVEMENT OF DISPERSION BEHAVIOR OF GOETHITE, QUARTZ AND CLAY MINERALS IN THE PRESENCE OF DIFFERENT DISPERSANTS . Contemporary Materials 2022 - Savremeni Materijali , 08.-09. september. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/6392 )
3. S. Zeljković (2022). PREGLED RAZVOJA SINTEZE SA NEDOSTATKOM RASTVARAČA . Contemporary Materials 2022 - Savremeni Materijali , 08.-09. september. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/6391 )
4. M. Adamović, M. Pantić (2022). ZAVISNOST KRITIČNE TEMPERATURE OD ANIZOTROPIJE U J1-J2-Jc-Jp HAJZENBERGOVOM MODELU SA PRIMENOM NA 122 KLASU PNIKTIDA GVOŽĐA . Contemporary Materials 2022 - Savremeni Materijali , 08.-09. september. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/6390 )
5. S. Apostolov, I. Stojiljković, Đ. Vaštag (2022). QSRR DESKRIPTORI KAO ALAT U PROUČAVANjU BIOLOŠKOG PROFILA DERIVATA BARBITURNE KISELINE . Contemporary Materials 2022 - Savremeni Materijali , 08.-09. september. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/6389 )
6. Đ. Vaštag (2022). KOROZIONA ZAŠTITA METALA PRIMENOM INHIBITORA. Contemporary Materials 2022 - Savremeni Materijali , 08.-09. september. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/6388 )
7. V. Zorić, J. Zorić (2022). CONTRIBUTION OF MEDICAL RESEARCH TO TRASOLOGY FORENSIC PRACTICE - CASE STUDY EXAMPLE . Contemporary Materials 2022 - Savremeni Materijali , 08.-09. september. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/6387 )
8. A. Vukojević, M. Savanović, S. Armaković, S. Pelemiš, N. Tomić (2022). UKLANjANjE NADOLOLA PRIMENOM KUPLOVANIH NANOMATERIJALA NA BAZI TITANA I UGLjENIKA. Contemporary Materials 2022 - Savremeni Materijali , 08.-09. september. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/6386 )
9. M. Savanović, A. Vukojević, D. Marković, S. Armaković, S. Pelemiš (2022). FOTOKATALITIČKA AKTIVNOST ZnO I TiO2 U EFIKASNOJ RAZGRADNjI CEFOPERAZONA. Contemporary Materials 2022 - Savremeni Materijali , 08.-09. september. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/6385 )
10. M. Džomić (2022). Određivanje koncentracije magnezijuma kod pacijenata sa akutnim koronarnim sindromom koji je definisan odgovarajućim enzimskim profilom i koncentracijom troponina. Informatika u biomedicini 2022 , 16.-17. september. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/6384 )
 1. <<
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. 11
 13. 12
 14. 13
 15. 14
 16. 15
 17. >>
 18. Last
Search papers