Повезаност степена депресивности и ставова према безбедности саобраћаја

1. Ђорђе Петровић, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Serbia
2. Gordana Calić, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Високог Стефана 2, Београд, Serbia

Човек представља најважнији фактор у систему човек-возило-пут-окружење и као такав предмет је многобројних истраживања. Сходно томе да у минимум 50% суицида спадају особе са депресијом и да ове особе имају 25 пута већи ризик да ће извршити самоубиство у односу на општу популацију, испитивање специфичне повезаности депресије и безбедности саобраћаја је од посебног значаја. У досадашњим истраживањима у свету утврђено је да су особе са депресивним поремећајем склоније ризичном понашању у саобраћају у односу на општу популацију. Циљ овог рада био је да испита повезаност степена депресивности и ставова према безбедности саобраћаја с обзиром на то да постоји недовољан број радова посвећених изучавању ове теме на нашем подручју, а који би могли да допринесу доношењу превентивних мера безбедности. С обзиром на то да се почетак депресије обично везује за ране двадесете или тридесете године, као и да су саобраћајне незгоде водећи узрок смртности међу младима, узорак истраживања чине млади на подручју Републике Србије, узраста између 17 и 30 година, оба пола. За прикупљање података коришћена је Бекова чек листа когниција (CLC) за процену степена депресивности и део упитника SARTRE 4 за испитивање ставова према безбедности саобраћаја.

Кључне речи: фактор човек; депресија; безбедност саобраћаја; млади

Тематска област: Безбједнији учесници у саобраћају

Датум: 27.06.2017.

VI Међународна конференција
„БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ“

Датотека уз рад  (54.64 KB)
Датотека уз рад  (155.50 KB)
Датотека уз рад  (212.06 KB)


Радови са видеом |


Остали радови са конференције


Претражи радове