PROCES RAZMENE TOPLOTE KONVEKCIJOM KOD RAVNE PLOČE

1. Jaroslava Budinski-Simendic, Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet, Srbija, Serbia
2. Jelena Pavličević, Serbia
3. Vladan Micic, Tehnološki fakultet u Istočnom Sarajevu, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
4. Branko Pejović, Tehnološki fakultet u Istočnom Sarajevu, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
5. Mitar Perušić, Tehnološki fakultet u Istočnom Sarajevu, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
6. Dejan Kojić, Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment, Tehnički fakultet, Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
7. Ljiljana Tanasic, Visoka poljoprivredna škola strukovnih studija Šabac, Serbia
8. Dušan Kostić, Tehnološki fakultet u Istočnom Sarajevu::Karakaj bb, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Operacija prenosa toplote je izuzetno značajna u različitim tehnologijama, a pogotovo u gumarskoj industriji i sa aspekta umrežavanja i za sve korake procesa dobijanja proizvoda od elastomernih materijala. Brzina kojom toplota može da se prenese u kaučukovu smesu ili odvede iz nje utiče na projektovanje procesne opreme jer kontroliše brzinu mešanja, oblikovanja i vulkanizacije. Turbulentni prenos toplote između kaučukove smese i čelične opreme kao sam prenos mase se veoma složen zbog velik ekonverzije mehaničke energije u toplotu. Konvektivni prenos toplote sa vazduhom, fluidima ili parom takođe je prisutan kod dobijanja elastomernih proizvoda. U ovom radu izvršena je analiza prenosa toplote za laminarno i turbulentno područje graničnog sloja kao i variranja lokalnog koeficijenta otpora i koeficijenta prelaza toplote pri paralelnom strujanju fluida preko ravne ploče. Date su relacije za određivanje Rejnoldsovog i Nuseltovog broja za karakteristična područja strujanja, a što će omogućiti izračunavanje toplotnog protoka. Isto tako, dat je grafički prikaz prosečnog koeficijenta prelaza toplote za ravnu ploču pri kombinaciji laminarnog i turbulentnog strujanja, što je od posebnog značaja u industrijskoj praksi. Prikazane su relacije kod jednog primera koji se odnosi na hlađenje zagrejane ploče vazdušnom strujom pri prirodnoj konvekciji za slučaj različitih pravaca strujanja.

Ključne reči: termodinamička analiza; gumarska industrija; razmena toplote konvekcijom; koeficijent prelaza toplote; toplotni protok

Tematska oblast: SIMPOZIJUM A - Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja

Datum: 18.04.2019.

Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove