Uticaj procesnih parametara na čišćenje aluminatnog rastvora od primjesa gvožđa, cinka i bakra

1. Duško Kostić, Tehnološki fakultet u Istočnom Sarajevu, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Vladimir Damjanović, Fabrika , Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Mitar Perušić, Tehnološki fakultet u Istočnom Sarajevu, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
4. Radislav Filipovic, Tehnološki fakultet u Istočnom Sarajevu, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
5. Zoran Obrenovic, Tehnološki fakultet u Istočnom Sarajevu, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
6. Vladan Mićić, Tehnološki fakultet u Istočnom Sarajevu, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
7. Dragana Kostić, Tehnološki fakultet u Istočnom Sarajevu, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Bajerov proces predstavlja najznačajniji i najrasprostranjeniji proces proizvodnje alumine. Alumina nastala ovim procesom najčešće se korisiti za proizvodnju metalnog aluminijuma, a takođe se može koristiti i kao katalizator, punilo, abraziv i kao sirovina za proizvodnju mnogih drugih jedinjenja. Najvažnija i najznačajnija ruda aluminijuma je boksit. Boksit predstavlja smješu jedinjenja od kojih su najvažniji aluminijum i gvožđe. Luženjem istog, najčešće natrijum hidroksidom, pri visokim temperaturama i pritiscima nastaje natrijum aluminat, u kome se osim aluminijuma i natrijuma nalaze i razne primjese. Primjese štetno utiču na postojanost aluminatnog rastvora i na njegove osobine, a kasnije i na kvalitet samog proizvoda (alumine). Te primjese odnosno nečistoće se vežu u kristalnu rešetku aluminijum hidroksida pri čemu dolazi do promjene osobina istog kao i smanjenja njegove vrijednosti. Da bi se štetni efekti nečistoća izbjegli one se moraju određenim procesima ukloniti odnosno njihova vrijednost sniziti ispod dozvoljenje granice. Jedan od tih načina je tretiranje aluminatnog rastvora cjepivom na određenoj temperaturi, koncentraciji cjepiva i vremenu tretiranja. Fokus ovog rada je praćenje navedenih parametara (t, c, tau) u cilju uklanjanja primjesa gvožđa, cinka i bakra u natrijum aluminatu.

Ključne rečitestttt :

Tematska oblast: SIMPOZIJUM A - Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja

Datum: 11.06.2020.

Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali

Datoteka uz rad  (86.11 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove