УЛОГА И ЗНАЧАЈ КВАНТНЕ ТЕОРИЈЕ У СВЕТЛУ ЊЕНИХ НАЈНОВИЈИХ ДОСТИГНУЋА

1. Милан Пантић, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за физику, Serbia

У раду се анализирају научни резултати добијени квантном механиком у последњих неколико година. Овај период карактерише значајно ширење поља примене квантне теорије и њен директни прелазак у сферу практичне примене. Значајна достигнућа су била условљена развојем применљивих праваца квантне механике: теоријом декохеренције, теоријом заплетених стања, квантном теоријом информација. Пошто је у овом тренутку квантномеханички опис најцеловитији од свих осталих познатих описа физичке стварности, закључци из њених основа су од фундаменталног значаја и формирају савремени концепт природних наука у целости.

Кључне речиtestttt :

Тематска област: СИМПОЗИЈУМ А - Наука материје, кондензоване материје и физикa чврстог стања

Датум: 30.06.2020.

Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali


Остали радови са конференције


Претражи радове