confOrganiser.com - Work: PRIMENA HROMATOGRAFSKIH PARAMETARA U PROCENI BIOLOŠKOG POTENCIJALA DERIVATA AMIDA

PRIMENA HROMATOGRAFSKIH PARAMETARA U PROCENI BIOLOŠKOG POTENCIJALA DERIVATA AMIDA

1. Suzana Apostolov, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Serbia
2. Borko Matijević, Serbia
3. Gorana Mrđan, Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu, Serbia
4. Đenđi Vaštag, Serbia

U modernom dizajnu novog molekula se za uspostavljanje kvalitativne/ kvantitativne zavisnosti između njegove strukture, fizičko-hemijskih svojstava i biološke aktivnosti sve više koristi in silico pristup. Izbor i primena odgovarajućih molekulskih deskriptora su važan korak u ovom procesu. S obzirom na prisustvo amidne grupe u brojnim farmakološki i biološki aktivnim molekulima, u farmaceutskoj i hemijskoj industriji njeno formiranje predstavlja večiti izazov i bitnu transformaciju u dizajnu sintetskog plana. Procena biološkog potencijala odabranih derivata amida je obuhvatala teorijsko i eksperimentalno određivanje njihove lipofilnosti, ocenu njihove bioraspoloživosti, proučavanje njihovih farmakokinetičkih prediktora i parametara ekotoksičnosti. Parametri (RM0, m i C0) dobijeni primenom tankoslojne hromatografije na obrnutim fazama u prisustvu dva organska modifikatora, kao pretpostavljena merila lipofilnosti ispitivanih amidnih derivata su korelisani sa proučavanim parametrima biološke aktivnosti metodom linearne regresije. Kvalitet dobijenih metematičkih modela je potvrđen vrednostima validacionih statističkih parametara.

Key wordstestttt :

Thematic field: SIMPOZIJUM B - Biomaterijali i nanomedicina

Date: 03.07.2020.

Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali

Paper file  (56.54 KB)


Other papers from conference


Search papers