ПРИМЕНА ХРОМАТОГРАФСКИХ ПАРАМЕТАРА У ПРОЦЕНИ БИОЛОШКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА ДЕРИВАТА АМИДА

1. Suzana Apostolov, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Serbia
2. Борко Матијевић, Serbia
3. Gorana Mrđan, Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu, Serbia
4. Đenđi Vaštag, Serbia

У модерном дизајну новог молекула се за успостављање квалитативне/ квантитативне зависности између његове структуре, физичко-хемијских својстава и биолошке активности све више користи in silico приступ. Избор и примена одговарајућих молекулских дескриптора су важан корак у овом процесу. С обзиром на присуство амидне групе у бројним фармаколошки и биолошки активним молекулима, у фармацеутској и хемијској индустрији њено формирање представља вечити изазов и битну трансформацију у дизајну синтетског плана. Процена биолошког потенцијала одабраних деривата амида је обухватала теоријско и експериментално одређивање њихове липофилности, оцену њихове биорасположивости, проучавање њихових фармакокинетичких предиктора и параметара екотоксичности. Параметри (RM0, m и C0) добијени применом танкослојне хроматографије на обрнутим фазама у присуству два органска модификатора, као претпостављена мерила липофилности испитиваних амидних деривата су корелисани са проучаваним параметрима биолошке активности методом линеарне регресије. Квалитет добијених метематичких модела је потврђен вредностима валидационих статистичких параметара.

Кључне речиtestttt :

Тематска област: СИМПОЗИЈУМ Б - Биоматеријали и наномедицина

Датум: 03.07.2020.

Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali

Датотека уз рад  (56.54 KB)


Остали радови са конференције


Претражи радове