Синтеза и структура комплекса гвожђа(III) са 2-ацетилпиридин-аминогванидином

1. Mirjana Radanović, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Serbia
2. Ljiljana Vojinović-Ješić, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Serbia
3. Marko Rodić, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Serbia
4. Vukadin Leovac, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Serbia

Већ неколико деценија Шифове базе аминогванидина привлаче пажњу истраживача захваљујући широком спектру потенцијалне примене, а пре свега биолошке активности. Због чињенице да је врло често биолошка активност лиганада уско повезана са њиховим комплексирајућим способностима, у овом раду биће описана синтеза и структура комплекса гвожђа(III) са Шифовом базом аминогванидина и 2-ацетилпиридина.
У реакцији гвожђе(III)-хлорида и тиоцијанатне соли лиганда у молском односу 1:1, у присуству литијум-ацетата као агенса за депротонацију, добијен је бис(лиганд) комплекс формуле [Fe(L–H)2]2(NCS)Cl. Добијени комплекс је чврста, кристална супстанца мрке боје, добро растворна у диметилформамиду, а нешто слабије у метанолу и етанолу. Састав и структура комплекса претпостављени су на основу података елементалне анализе, кондуктометријских мерења и IR спектара, а једнозначно потврђени рендгенском структурном анализом. Асиметрична јединица комплекса састоји се из два [Fe(L–H)2]+ јона, једног хлоридног и једног тиоцијанатног јона. Хелатни лиганд је координован у моноанјонској форми на NNN тридентатни начин и то преко пиридинског, азометинског и имино атома азота аминогванидинског фрагмента дајући октаедарско окружење око гвожђа(III).

Кључне речиtestttt :

Тематска област: СИМПОЗИЈУМ Б - Биоматеријали и наномедицина

Датум: 07.07.2020.

Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali

Датотека уз рад  (76.50 KB)


Остали радови са конференције


Претражи радове