TOPLOTNA PROVODNOST MONOSLOJA GRAFENA U OKVIRU DEBAJEVOG I KALAVEJEVOG MODELA

1. Stevo Jaćimovski, Serbia
2. Jelena Lamovec, Serbia
3. Sinisa Vucenovic, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
4. Jovan Šetrajčić, Academy of Science and Art of Republika Srpska - Anurs, Serbia

Temperaturska zavisnost toplotne provodnosti monosloja grafena je analizirana u okviru aproksimacije vremna relaksacije Bolcmanove transportne jednačine. Eksplicitna temperaturska zavisnosti toplotne provodnosti razmatra se kod Debajevog i Kalavejevog modela. Relaksacioni mehanizmi tipa elektron-elektron i elektron-fonon se zanemaruju zbog malog doprinosa toplotnoj provodnosti. Relaksacioni mehanizmi koji daju doprinos toplotnoj provodnosti kod grafena u ovim modelima su interakcije tipa: fonon-fonon, fonon-primese, fonon granice uzorka. Za razliku od Debajevog modela, kod Kalavejevog modela se uračunavaju, osim tzv. U-procesa kod intarakcija tipa fonon-fonon, i tzv N-procesi. U radu se pokazuje da su rezultati temperaturske zavisnosti toplotne provodnosti kod monosloja grafena dobijeni Kalavejevim modelom bolje usklađeni sa eksperimentalnim podacima.

Кључне речиtestttt :

Тематска област: СИМПОЗИЈУМ А - Наука материје, кондензоване материје и физикa чврстог стања

Датум: 15.07.2020.

Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali

Датотека уз рад  (986.18 KB)


Остали радови са конференције


Претражи радове