PRINCIPI I PRIMJENA ALTERNATIVNIH POSTUPAKA KONZERVISANjA U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI

1. Grujić Radoslav, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Zgrijavanje hrane tokom konzervisanja uzrokuje gubitak senzornih svojstava i nutritivnog kvaliteta proizvoda. Zbog toga je interes proizvođača vezan za primjenu procesa koji istovremeno mogu smanjiti mikrobiološko opterećenje i zadržati kvalitet prehrambenih proizvoda. Ovi postupci su poznati kao blagi ili alternativni postupci prerade hrane. U ovom radu je dat pregled savremenih istraživanja koja se odnose na razvoj i primjenu novih tehnologija konzervisanja tokom industrijske prerade hrane. Pored toga, analizirane su mogućnosti njihove primjene u budućnosti za komercijalnu upotrebu u industrijskim uslovima.

Ključne rečitestttt :

Tematska oblast: SIMPOZIJUM A - Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja

Datum: 16.07.2020.

Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove