JEDNOSTEPENI POSTUPAK SINTEZE I KARAKTERIZACIJA NOVOG MAGNETIČNOG POLIAKRILNOG NANOKOMPOZITA SA ANILINOM

1. Tamara Tadić, Univerzitet u Beogradu, NU Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Serbia
2. Zvjezdana Sandić, Prirodno-matematički fakultet Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Ljiljana Suručić, Medicinski fakultet Banja Luka , Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
4. Bojana Marković, Univerzitet u Beogradu, NU Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Serbia
5. Aleksandra Nastasović, Univerzitet u Beogradu, NU Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Serbia

U ovom radu je suspenzionom kopolimerizacijom sintetisan novi magnetični poli(glicidil metakrilat-ko-trimetilolpropan trimetakrilat)-anilin nanokompozit (SGT-Ani). Prvo je sintetisan adukt između glicidil metakrilata i anilina (GMA-Ani) koji je zatim kopolimerizovan sa trimetilolpropan trimetakrilatom u prisustvu nanočestica magnetita. Dobijeni magnetični nanokompozit je okarakterisan pomoću ATR-FTIR, FAAS, elementarne analize i optičke mikroskopije.

Ključne rečitestttt :

Tematska oblast: SIMPOZIJUM A - Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja

Datum: 01.08.2020.

Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali

Datoteka uz rad  (76.00 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove