confOrganiser.com - Work: PRIMENA DETEKTOVANjA POLARIZACIJE FOTONA U PROTOKOLIMA KVANTNE KRIPTOGRAFIJE SIMULIRANA U CRYPTOOL SOFTVERSKOM ALATU

PRIMENA DETEKTOVANjA POLARIZACIJE FOTONA U PROTOKOLIMA KVANTNE KRIPTOGRAFIJE SIMULIRANA U CRYPTOOL SOFTVERSKOM ALATU

1. Hana Stefanovic, Visoka skola stukovnih studija za IT, Serbia
2. Nikola Davidović, University of East Sarajevo, Faculty of Electrical Engineering, Republic of Srpska, Bosnia and Herc, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Verica Vasiljević, Fakultet za IT Slobomir P Univerzitet, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
4. Slobodan Obradovic, Visoka skola stukovnih studija za IT, Serbia

U radu su primenjeni neki principi kvantne kriptografije i kvantne razmene ključa (QKD – Quantum Key Distribution) koji se oslanjaju na transmisiju fotona kroz optička vlakna, koristeći stanja polarizacije fotona, u prostoru kvantnih stanja fotona. Šema kodiranja i kvantni alfabet, sa kvantnim stanjima koja grade konjugovane baze, implementirani su prema specifikacijama protokola BB84 i simulirani u softverskom alatu Cryptool.

Key wordstestttt :

Thematic field: SIMPOZIJUM A - Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja

Date: 02.08.2020.

Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali

Paper file  (71.00 KB)


Other papers from conference


Search papers