PRIMENA FUNKCIONALNIH MATERIJALA U ŠTAMPI INTELIGENTNOG TEKSTILA

1. Đorđe Popović, Univerzitet PIM, Tehnički fakultet, Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Dejan Kojić, Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment, Tehnički fakultet, Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Nevena Vukic, University of Novi Sad, Faculty of Technology, Serbia, Serbia

Inteligentni tekstil poseduje sposobnost prepoznavanja stimulansa iz okoline, kao što su električno i magnetno polje, mehaničko opterećenje, temperatura, zračenje ili hemijska isparenja, i reagovanja na njih. Sa razvojem tekstilne industrije, kao i tehnologija generalno, dolazi do učestale primene štampe pri izradi savremenih tekstilnih materijala dodatne vrednosti, koji istovremeno zadržavaju svoja pozitivna tradicionalna svojstva, a poseduju i dodatnu funkcionalnost. Postoji nekoliko tehnologija kojima se mogu štampati funkcionalni materijali na tekstilu, ali se najčešće koriste tabačna InkJet i sito štampa. Funkcionalni materijali koji se primarno koriste u ovoj oblasti su boje sa svojstvom provodljivosti među kojima se izdvajaju boje sa metalnim nanočesticama, organometalne boje, provodni polimeri, kao i boje sa dodatkom grafena i ugljeničnih nanocevi. U ovom radu su sumirani potencijali i izazovi koji se mogu javiti pri štampi funkcionalnih materijala na tekstilu. Izazovi se pretežno javljaju pri kompleksnoj interakciji između tečne boje i porozne podloge i razvoj u oblasti štampe inteligentnog tekstila umnogome zavisi upravo od razvoja u oblasti funkcionalnih boja.

Ključne rečitestttt :

Tematska oblast: SIMPOZIJUM A - Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja

Datum: 03.08.2020.

Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove