МОДЕЛОВАЊЕ ФАЗНЕ РАВНОТЕЖЕ АlCu5Mg1 легура

1. Биљана Златичанин, Металуршко-технолошки факултет, Цетињски пут бб, Подгорица, Montenegro
2. Бранислав Радоњић, Металуршко-технолошки факултет, Цетињски пут бб, Подгорица, Montenegro

Легуре алуминијума представљају један од првих материјала на којем је примијењен модел за прорачун фазног дијаграма. Захваљујући напредку у моделовању данас је могуће поуздано и брзо прорачунати равнотежне фазне дијаграме за вишекомпонентне легуре. Помоћу компјутерског програма JMatPro урадили смо прорачун физичких и механичких својстава za Al-Cu5-Mg1 легуру. У раду је дата методологија за прорачун својстава као што су масени удјели фаза, енталпија и специфична топлота за вишекомпонентне легуре.

Кључне речи: тројни фазни дијаграм; алуминијум-бакар-магнезијум легуре

Тематска област: СИМПОЗИЈУМ А - Наука материје, кондензоване материје и физикa чврстог стања

Датум: 04.08.2020.

Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali


Остали радови са конференције


Претражи радове