Razvoj softverskih sistema za analizu pouzdanosti komponenti tehničkih sistema

1. Predrag Dašić, SaTCIP Publisher Ltd., 36610 Vrnjačka Banja i Visoka tehnička mašinska škola strukovnih studija (VTM, Serbia

Pouzdanost tehničkih sistema se definiše kao njegova sposobnost da uspešno obavlja zadate mu funkcije i održava vrednost eksploatacionih parametara, u propisanim i zadatim granicama pod određenim uslovima i u datom vremenskom intervalu. U radu je prikazan razvoj dva softverska sistema za analizu pouzdanosti komponenti tehničkih sistema, i to: RATSC-CTD (softverski sistem za analizu pouzdanosti komponenti tehničkih sistema na osnovu izbora teorijske raspodele prema karakteristikama teorijskih raspodela, kojom se najbolje aproksimiraju eksperimentalni podaci) i RATSC-CA (softverski sistem za analizu pouzdanosti komponenti tehničkih sistema na osnovu izbora teorijske raspodele zasnovano na komparativnoj analizi, kojom se najbolje aproksimiraju eksperimentalni podaci), koji su razvijeni i pisani u FORTRAN i C++ programskim jezicima od strane autora ovog rada. Korišćenjem razvijenih softverskih sistema prikazani su primeri analize pouzdanosti komponenti tehničkih sistema.

Кључне речиtestttt :

Тематска област: СИМПОЗИЈУМ А - Наука материје, кондензоване материје и физикa чврстог стања

Датум: 17.08.2020.

Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali


Остали радови са конференције


Претражи радове