Структура, топологија, фотокатализа и фотолуминесценција 1D и 2D координационих полимeра на бази сребра

1. Оливера Клисурић, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за физику, Serbia
2. Ивана Марјановић, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за физику, Serbia
3. Предраг Ристић, Хемијски факултет, Универзитет у Београду, Serbia
4. Тамара Тодоровић, Хемијски факултет, Универзитет у Београду, Serbia
5. Предраг Вулић, Rudarsko-geološki fakultet u Beogradu, Serbia
6. Ненад Филиповић, Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет, Serbia

Четири координациона полимера (KП) на бази сребра, {[Ag-(L)2](BF4)}∞ (1), {[Ag(H2BTC)(L)]•(H3BTC)}∞ (2), {[Ag2(H2BTEC)(L)2]•3.33H2O}∞ (3), and [Ag(H25SSA)(L)]∞ (4), синтетисана су користећи тиоморфолин-4 карбонитрил (Л) као примарни лиганд и три ароматичнe полиоксо киселине као колиганде: тримезик (H3BTC), пиромелитна (H4BTEC) и 5-сулфосалицилна киселина (H35SSA). Л је изабран као лиганд, јер спада у класу бисмонодентатних лиганда које могу формирати Аg-КП. С друге стране, одабрани колиганди показали су фотолуминисцентна својства. Поред IR, NMR, TGA-DSC анализа, сва једињења су кристалографски и тополошки испитана. Показано је да су резултати рендгенских испитивања прахова узорака 1–4 у складу са структуралним моделом добијеним рендгенском структурном анализом на монокристалима истих узорака. Сва једињења показују фотокаталитичка својства са брзинама реакције у распону 0,036 – 0,056 min−1. Промене у брзини реакције могу се повезати са врстом и начином координације колиганада. Комплекс 3 показује фотолуминесценцију на 77 К, док 4 показује фотолуминесценцију и на собној температури и на 77 К.

Кључне речиtestttt :

Тематска област: СИМПОЗИЈУМ А - Наука материје, кондензоване материје и физикa чврстог стања

Датум: 17.08.2020.

Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali


Остали радови са конференције


Претражи радове