ИНЖИЊЕРСКА ПРАКСА И ИДЕЈНИ РЕШЕНИЈА ПРИ РАЗВОЈ НА ПЛАНОВИ ЗА ПОПЛАВА

1. Stojan Srbinoski, P.E.Wather supply company Skopje, Macedonia

Инжињерската пракса за изнаоѓање на идејните решенија за развој на плановите за заштита од поплавите се базираат на теоретски знаења од хидротехниката и водостопанството и од практични искуства од претходните поплави.Исто така се повеќе се разменуваат практичните искуствата помеѓу државните институции на локално, државно и на меѓународно ниво, кои се задолжени за заштита од поплавите и унапредување на методите и начините за заштита од поплавите, со што се добиваат нови сознанија кои се имплементираат во инжињерската пракса. Инжињерската пракса во развојот на плановите за одбрана од поплави има голема традиција и искуство кое со одередени модификации може успешно да се примени на секој водотек кој преставува потенцијална опасност за човековата околина од појава на поплави.

Кључне речиtestttt :

Тематска област: СИМПОЗИЈУМ А - Наука материје, кондензоване материје и физикa чврстог стања

Датум: 17.08.2020.

Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali


Остали радови са конференције


Претражи радове