ПРИНЦИПИ И ЦЕЛИ ЗА ПРОЦЕНКА И УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК ОД ПОПЛАВИ, ОДНОС КОН ОДРЖЛИВО УПРАВУВАЊЕ СО ВОДА

1. Stojan Srbinoski, P.E.Wather supply company Skopje, Macedonia

Појавата на големите води на реките, односно појавата на поплавните бранови на природните водотеци, во урбаните средини преставува предизвик од инжињерски и научен пристап во проценката со управување со ризикот од полави, односно заштита од поплавите со причинување на минимална материјална штета на објектите и другиот недвижен имот кој е директно загрозен, од поплавните бранови.
За што подобра заштита на урбаните средини кои се наоѓаат во непосредна близина на природните водотеци, треба да се превземат опсежни мерки за заштита на материјалните добра од ризикот за појава на поплави. Методи за научна и стручна анализа се Хидролошките анализи на водотеците, Хидрауличките анализи на водотеците како и Урбанистичко Архитектонска анализа со Еколошка анализа на речното корито.

Кључне речиtestttt :

Тематска област: СИМПОЗИЈУМ А - Наука материје, кондензоване материје и физикa чврстог стања

Датум: 17.08.2020.

Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali


Остали радови са конференције


Претражи радове