confOrganiser.com - Work: FAKTORSKA ANALIZA UTICAJA IMOBILIZACIJE ENZIMA NA HIDROLIZU SKROBA ZA DOBIJANjE BIOETANOLA

FAKTORSKA ANALIZA UTICAJA IMOBILIZACIJE ENZIMA NA HIDROLIZU SKROBA ZA DOBIJANjE BIOETANOLA

1. Aleksandar Savić, Faculty of Technology Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Saša Papuga, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Maja Stojković, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
4. Damir Dubov, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

U ovom radu je ispitivan uticaj imobilizacije enzima na hidrolizu skroba kao početnog supstrata za dobijanje bioetanola. Ispitivanje je provedeno primjenom faktorijalnih eksperimenta za kategorički uticaj na više nivoa, a u okviru metodologije dizajna eksperimenta (DOE – Design of Experiments). Kao kategorički uticaj posmatran je način (postupak) pripreme enzima, alfa amilaze i glukoamilaze, za proces hidrolize krompirovog skroba, pri čemu su ispitivana četiri postupka. Ispitivani postupci pripreme enzima bili su: primjena slobodnih enzima, primjena imobilizovanih enzima, primjena kombinacije imobilizovane alfa amilaze i slobodne glukoamilaze i primjena kombinacije slobodne amilaze i imobilizovane glukoamilaze. Kao odziv na primjenu kategoričkog uticaja posmatran je sadržaj skrob u hidrolizatu, kao prva zavisna varijabla i ukupno vrijeme (brzina) hidrolize, kao druga zavisna varijabla. Za većinu ispitivanih posupaka pripreme enzima utvrđeno je da značajno utiču na zavisne varijable. Samo za slučaj primjene kombinacije imobilizovane alfa amilaze i slobodne glukoamilaze utvrđeno je da nema značajne razlike sadržaja skroba u hidrolizatu u odnosu na primjenu slobodnih enzima.

Key wordstestttt :

Thematic field:

Date: 01.07.2021.

Contemporary Materials 2021 - Savremeni Materijali

Paper file  (97.21 KB)


Other papers from conference


Search papers