https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije.com - Dr. sc., dipl.oec., Mario Bogdanović

1. Vojislav Aleksić, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Darko Manjenčić, business organization Novohem, Serbia
3. Jaroslava Budinski-Simendic, Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet, Novi Sad, Serbia

Pri projektovanju sirovinskog sastava elastomera, veoma je bitno izvršiti takav izbor polaznih prekursora koji će nakon procesa umrežavanja dati materijal za specifične uslove eksploatacije. Ovaj rad proučava uticaj različitih tipova ulja na svojstva ojačanih elastomera. Za pripremu uzoraka kao prekursori mreža korišćeni su: etilen-propilen-dien kaučuk (EPDM), akrilonitril-butadiene kaučuk (NBR), prirodni kaučuk (NR) i polieter-uretan kaučuk (EU). Karakteristike umrežavanja su određene Monsanto reometrom. Mehanička svojstva dobijenih materijala su udredjena na univerzalnj kidalici. Toplotna stabilnost uzoraka u inertnoj atmosferi je određena primenom termogravimtrijske analize (TGA). Ustanovljeno je da dodatak ispitivanih ulja signifikantno utiče i na promene fizičko-mehaničkih svojstava dobijenih materijala.

Ključne reči:

https://www.high-endrolex.com/10