https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije.com - Danijela Štrkić

1. Đuro Koruga, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Serbia
2. Jelena Munćan, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Serbia

Metod Opto-magnetne imidžing spektroskopije koji su uveli Koruga i saradnici [1,2] pokazao je da voda poseduje specifična paramagnetna/dijamagnetna svojstva i da su ona zapravo posledica kompleksne vodene dinamike – stalnog formiranja i raskidanja klastera vode [3]. Ovaj metod se pokazao kao veoma korisnim sa velikim potencijalom za primenu u biomedicini i drugim oblastima [4-6]. Primena ove metode u proučavanju vode otkrila je neka vrlo interesantna svojstva vode u interakciji sa sunčevom svetlosšću, zatim vode u koži u interakciji sa anestetikom, vode u zdravom i kancerom zahvaćenom tkivu kolona kao i mnoge druge. S druge strane, uvođenje Akvafotomike [7], naučnog metoda omogućuje uvid u organizaciju vode preko specifičnog pristupa “ voda-ogledalo” zasnovanog na korišćenju bliske infracrvene spektroskopije. Ova nova metoda omogućila je analizu molekularnih vibracija vode u odnosu na vibracije i funkcije drugih molekula u celom sistemu pod uticajem različitih perturbacija. Primena Akvafotomike omogućila je proučavanje interakcije nanomaterijala i vode [8,9], kao i analizu voda koje su kontaminirane supstancama koje uzrokuju formaciju vrlo stabilnih vodenih struktura, što je otvorilo nove mogućnosti za objašnjenje dobrih antioksidativnih svojstava nekih nanomaterijala, kao i otkrivanje nekih pozadinskih procesa u vezi sa hidratacijom biomolekula vodom koja sadrži kontaminante; čak je otvorila i neke mogućnosti za objašnjenje homeopatije [11]. Primena ove dve vrste spektroskopskih metoda uverilo nas je u to da je interakcija svetlosti i vode od naročite važnosti za proučavanje vode i vodenih sistema, i dovelo nas do odluke da u istraživanja uključimo druge tipove spektroskopije i spektroskopskih metoda zasnovanih na obradi slike kao što su FTIR mikrospektroskopija i hiperspektralni imidžing. U ovoj prezentaciji biće predstavljena nova otkrića o svojstvima vode u interakciji sa metalim, vode izložene sunčevom zračenju, kao i biljaka pod uticajem sunca u odnosu na biljke koje su u mračnom ambijentu. Ova otkrića biće predstavljena u relaciji sa tzv. vodom u ekskluzionoj zoni [12] i moguće posledice ovih saznanja biće izložene diskusiji. 1)Dj. Koruga, A. Tomic, System and method for analysis of light - mater interaction based on spectral convolution, US Patent application number 20090245603, (2009 ) 2)Dj. Koruga, S. Miljkovic, S. Ribar, L. Matija, D. Kojic, Water hydrogen bonds studied by opto-magnetic fingerprint technique, Acta physica polonica A, Vol.117 -5 (2010) 777-781 3)Koruga ,D., Nikolic,A., Mihajlovic,S., Matija L., Nanomagnetic behavior of fullerene thin films in Earth magnetic field in dark and under polarization light influences, J. Nanoscience and Nanotechnology, Vol.5. No 10, 1660-1664 (2005) 4)Papić-Obradović, M, Kojić,D., Matija,L., Opto-Magnetic Method for Epstein-Barr Virus and Cytomegalovirus Detection in Blood Plasma Samples, Acta Physica Polonica A,Vol.117 (5), pp. 781-784, 2010

Ključne reči:

https://www.high-endrolex.com/10