1. Vladimir Simović, klinicki centar republike srpske, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Milena Simović, Pravni fakultet u Banja Luci , Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Marina Simović, Sekretar Ombudsmena za djecu Republike Srpske i docent na Fakultetu pravnih nauka Univerziteta „Apei, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Prof. dr Dragan Jovašević, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu prof. dr Milena Simović, zamjenik sekretara u Sekretarijatu za zakonodavstvo Vlade Republike Srpske i vanredni profesor na Fakultetu za bezbjednost i zaštitu Nezavisnog univerziteta u Banjoj Luci Doc. dr Marina M. Simović, sekretar Ombudsmena za djecu Republike Srpske i docent na Fakultetu pravnih nauka Univerziteta „Apeiron” u Banjoj Luci U cilju obezbjeđenja uslova za nesmetano odvijanje javnog saobraćaja od nesavjesnih pojedinaca, sva savremena krivična zakonodavstva predviđaju različita protivpravna, nedozvoljena ponašanja koja su u Republici Srbiji propisana kao saobraćajni prekršaji, saobraćajni privredni prestupi ili saobraćajna krivična dela. Saobraćajna krivična djela predstavljaju najteže oblike i vidove ugrožavanja bezbjednosti javnog saobraćaja za čije su učinioce u Republici Srbiji propisane različite vrste i mjere krivičnih sankcija: kazne i mjere bezbjednosti specifičnog karaktera o čijim karakteristikama se govori u ovom radu. Ključne riječi: krivično djelo, javni saobraćaj, ugrožavanje, odgovornost, kazna, mjere bezbjednosti.

Ključne reči: