1. Milena Simović, Pravni fakultet u Banja Luci , Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Vladimir Simović, klinicki centar republike srpske, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Akademik prof. dr Miodrag N. Simović, potpredsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, dopisni član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, inostrani član Ruske akademije prirodnih nauka i član Evropske akademije nauka i umjetnosti Prof. dr Dragan Jovašević, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu Doc. dr Vladimir M. Simović, tužilac Tužilaštva Bosne i Hercegovine i docent Fakulteta za bezbednost i zaštitu Nezavisnog univerziteta u Banjoj Luci KRIVIČNOPRAVNA ZAŠTITA JAVNOG SAOBRAĆAJA U REPUBLICI SRPSKOJ Sažetak Uređenje i unapređenje bezbjednosti javnog saobraćaja na putevima predstavlja oblast saobraćajnog prava (zakona i podzakonskih akata). U slučaju kršenja saobraćajnih propisa dolazi do prouzrokovanja posljedica po život, zdravlje i tjelesni integritet učesnika u javnom saobraćaju, odnosno do nastupanja materijalne i nematerijalne štete. Smatra se da godišnje na putevima u svijetu uopšte biva usmrćeno i tjelesno povrijeđeno više lica nego u oružanim sukobima koji se dešavaju širom meridijana. Stoga, sva savremena zakonodavstva pokušavaju da sistemom kaznenih sankcija (prekršajnih i krivičnih), ne samo represivno, već i preventivno djeluju u pravcu smanjenja broja saobraćajnih krivičnih djela sa nesagledivim ljudskim i materijalnim gubicimѕa. Slična je situacija i u Republici Srpskoj gdje Krivični zakon iz 2003. godine u posebnoj glavi propisuje krivičnu odgovornost i sankcije za krivična djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja o čijim obilježjima i karakteristikama se govori u ovom radu.

Ključne reči: