1. Jaroslava Budinski-Simendic, Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet, Novi Sad, Serbia
2. Vojislav Jovanović, PMF Kosovska Mitrovica, Serbia
3. Branka Petković, PMF Kosovska Mitrovica, Serbia
4. Milena Marinovic-Cincovic, University of Belgrade, Vinča Institute of Nuclear Sciences, Serbia, Serbia
5. Suzana Samaržija-Jovanovic, PMF Kosovska Mitrovica, Serbia
6. Gordana Markovic, Tigar A.D., Pirot, Serbia

U ovom radu je ispitivana hidrolitička stabilnost modifikovanih urea-formaldehidnih (UF) smola sa “hvatačima” formaldehida, mikrokristalnom celulozom (MC), dve vrste montmorilonita s različitim specifičnim površinama čestica (MMT - K10 i KSF) kao i njihovom smešom MC/MMT. Pet modifikovanih UF kompozitnih materijala odnosa F/U 0.8 s različitim punilima su sintetizovani istim postupkom. Osetljivost na hidrolizu umrežene smole zavisi od njene hemijske prirode i stepena umrežavanja. Hidrolitička reakcija zahteva prisustvo vode i ubrzava se toplotom i kiselinama. Hidrolitička stabilnost ispitivanih modifikovanih UF smola je određivana merenjem gubitka mase i koncentracije oslobođenog formaldehida modifikovane UF smole nakon kisele hidrolize. Dobijeni rezultati su pokazali poboljšanu hidrolitička stabilnosti modifikovane smole koja sadrži MMT-KSF.

Ključne reči: