1. Dejan Kojić, Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment, Tehnički fakultet, Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Jaroslava Budinski-Simendic, Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet, Novi Sad, Serbia
3. Jelena Tanasić, Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet, Novi Sad, Serbia
4. Gordana Markovic, Tigar A.D., Pirot, Serbia
5. Vojislav Jovanovic, PMF Kosovska Mitrovica, Serbia
6. Milena Marinovic-Cincovic, University of Belgrade, Vinča Institute of Nuclear Sciences, Serbia, Serbia
7. Vojislav Aleksić, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
8. Suzana Samaržija-Jovanovic, PMF Kosovska Mitrovica, Serbia

Degradacija proizvoda od gume se ubrzava prenosom energije prilikom hemijskog dejstva, izlaganjem mehaničkim deformacijama i izlaganjem zračenju. Posledice zračenja visoke energije su umrežavanje i kidanje lanaca. Nakon zračenja vrednost izduženja pri prekidu kontrolišu najkraći lanci u strukturi mreže, dok povećanje prosečne dužine lanaca kontroliše modul elastičnosti materijala. Materijali koji se dobijaju na osnovu dve vrste kaučuka kao prekursora mreže su od izuzetnog značaja u industriji, jer se kod njih postiže najbolji balans fizičkih svojstava i cene. Osnovni cilj ovog rada je da se ustanovi uticaj gama zračenja na elastomerne materijale, koji se dobijaju od različitih prekursora mreža (chlorosulfonovani polietilen, akrilonitril butadienski kaučuk, stiren butadienski kaučuk i prirodni kaučuk) i ojačani su nanočesticama silicijum (IV) oksida. Ozračivanje dobijenih kompozitnih materijala je urađeno u koristeći različite doze zračenja u atmosferi vazduha. Bubrenje materijala u toluenu i mehanička svojstva su određivani pre i nakon zračenja.

Ključne reči: