1. Vladan Mićić, Faculty of Technology - University of East Sarajevo, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Milovan Jotanović, Faculty of Technology - University of East Sarajevo, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Tamara Erceg, Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet, Novi Sad, Serbia
4. Nevena Vukic, University of Novi Sad, Faculty of Technology, Serbia, Serbia
5. Vesna Teofilovic, Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet, Novi Sad, Serbia
6. Ivan Ristić, Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet, Novi Sad, Serbia
7. Jaroslava Budinski-Simendic, Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet, Novi Sad, Serbia

Cilj ovog rada je da se da pregled istraživanja mogućnosti korišćenja metil estara jestivog biljnog ulja i njegovih smeša sa dizel gorivom kod motora sa unutrašnjim sagorevanjem bez njihove ikakve modifikacije. Biodizel iz biljnog ulja ima mogućnost da bude korišćen kao odgovarajuće alternativno gorivo i njegove osobine su slične dizel gorivu. U poređenju sa dizel gorivom biodizel ima i brojne prednosti. Obnovljiv je, netoksičan, biodegradabilan i ne povećava ukupan nivo CO2 u atmosferi. Pregledom raspoložive literature ustanovljeno je da se sa korišćenjem metil estara jestivog biljnog ulja kao goriva u dizel motorima umesto petrol dizela redukuju štetne emisije izduvnih gasova (ugljendioksid, ugljovodonici, oksidi sumpora, čađ i ugljenmonoksid). U okviru rada daju se karakteristike i osobine ulja dobijenog iz semena kikirikija, sezama, uljane repice, gorušice, suncokreta, šafranike i nigera, kao i mogućnosti korišćenja sporednih proizvoda.

Ključne reči: