1. Dragan Jovašević, Serbia
2. Milena Simović, Pravni fakultet u Banja Luci , Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Marina M. Simovic, Fakultetu pravnih nauka Univerziteta Apeiron u Banjoj Luci, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Kršenjem propisa pojedinih učesnika u javnom saobraćaju na putevima mogu da se ostvare tri vrste zabranjenih, protivpravnih i kažnjivih ponašanja koja ulaze u pojam saobraćajne delinkvencije. To su: a) krivična djela kao najopasniji oblici povrede i ugrožavanja bezbjednosti javnog saobraćaja, b) privredni prestupi i c) prekršaji fizičkih i pravnih lica. Budući da su u životu saobraćajni prekršaji najbrojniji oblici i vidovi ispoljavanja saobraćajne delinkvencije, od posebnog značaja je sistem sankcija koje nadležni prekršajni sudovi izriču učiniocima ove vrste delikata. S obzirom na to da se na strani učinilaca saobraćajnih prekršaja mogu javiti pored fizičkih lica, preduzetnici i pravna lica, u ovom radu se analiziraju pojam, elementi, vrste, svrha i karakteristike sankcija za saobraćajne prekršaje koje predviđa pozitivno pravo u Republici Srbiji.

Ključne reči: