1. Vladan Mićić, Faculty of Technology - University of East Sarajevo, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Stefan Pavlović, Faculty of Technology - University of East Sarajevo, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Jelena Pavličević, Serbia
4. Olga Govedarica, Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet, Novi Sad, Serbia
5. Milovan Jankovic, University of Novi Sad, Faculty of Technology, Serbia, Serbia
6. Snežana Sinadinović-Fišer, Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet, Novi Sad, Serbia
7. Jaroslava Budinski-Simendic, Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet, Novi Sad, Serbia

Briga o zaštiti prirode i očuvanju prirodnih resursa je stimulisala industriju za razvoj polimera iz obnovljivih sirovina. Samim tim je razvoj novih poliuretanskih materijala, a prvenstveno polietera kao osnovnih komponenata za njihovu proizvodnju postao prioritetna oblast. U ovom radu prikazani su suštinski aspekti metodologije projektovanja hemijsko–tehnološkog procesa proizvodnje polietera kao jedne od osnovnih komponenata u proizvodnji poliuretana. Osnovna koncepcija procesa, u kojima se polieteri dobijaju od petrohemijskih sirovina ili od obnovljivih sirovina, zbog svoje kompleksnosti zasniva se na razmatranju procesa preko četiri nivoa. Svaki nivo procesa objedinjavanja podvrgnut je definisanju odgovarajućih matematičkih modela koji ga dobro opisuju. Na kraju je predložena tehnološka šema fleksibilnog polušaržnog procesa za proizvodnju polietera.

Ključne reči: