Институт заштите екологије и информатике


Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

+387 51 218299
+387 51 218322
ekoinstitut@inecco.net
http://www.institutzei.net

НУ ''Институт заштите, екологије и информатике, научноистраживачки институт'' Бања Лука“ основан је 1976. године и регистрован је у складу са Законом о научноистраживачкој дјелатности („Службени гласник Републике Српске“ број 112/07 и 13/10) и Правилником о облику и садржају евиденције института (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 80/03) као „Научна установа Институт заштите, екологије и информатике, научноистраживачки институт'', научноистраживачки иниститут Бања Лука“ Рјешењем Министарства науке и технологије бр. 06/6-61-224/04, од 29.06.2004. године уписан у Регистар научноистраживачких институција као јавни научноистраживачки институт, чији је оснивач Република Српска. Институт заштите, екологије и информатике-научноистраживачки институт у Бањој Луци, је по унутрашњој организацији, техничко-технолошкој опремљености, научноистраживачком и стручном кадровском потенцијалу, структури пословних партнера и корисника услуга, научноистраживачка, консултанска, пројектна и образовна институција у области заштите и здравља на раду, заштите и унапређења квалитета радне и животне средине, заштите од пожара и експлозија, управљања хемикалијама и енергетске ефикасности грађења. У циљу што ефикасније заштите и унапређења животне и радне средине Институт заштите, екологије и информатике у Бањалуци посједује овлаштења за обављање дјелатности из области заштите животне средине, заштите и здравља на раду, прегледа и испитивања средстава рада и опреме, личне заштите и обуке радника из области заштите на раду, обављање послова испитивања услова радне средине, односно хемијских, биолошких и физичких штетности и микроклиме. Овлашћен је за типску и прву верификацију сигнално сигурносних постројења и уређаја који се уграђују на мјесту укрштања пута и пруге у нивоу; вршење послова прегледа и сервисирања ватродојавних и стабилних система за дојаву пожара; израду елабората и планова заштите од пожара; израда дијела техничке документације-машинска, електро и технолошка фаза, стручно оспособљавање за рад са опасним хемикалијама и средствима за заштиту биља која садрже опасне хемикалије, мјерење и процјену електромагнетних поља ради обављања стручних послова заштите од електромагнетних поља фреквентног опсега 5Hz-400 KHz и 30 MHz-3 GHz и превентивни и периодични преглед и испитивање лифтова за вертикални превоз лица и терета на електрични и хидраулични погон, или други механизовани погон у стамбеним, пословним, јавним и другим објектима, фасадни лифтови, коси лифтови, ски лифтови, лифтови на градилиштима, висеће скеле, лифтови за дизање терета у којима није могућ приступ лица, лифтови за инвалиде. Именован је за израду процјене безбједности хемикалије и израда извјештаја о безбједности хемикалије. Овлашћен је за периодичне прегледе, испитивање и контролу опреме под притиском; периодичне прегледе, испитивање и контролу покретних посуда под притиском за техничке гасове, периодичне прегледе, испитивање и контролу покретних посуда под притиском за течни нафтни гас и израду и контролу техничке документације из области гасних инсталација, те надзор над њима. Мисија Института је развијање концепта поузданог предузетништва и имплементација принципа заштите животне и радне средине у пракси предузетништва и институција, као и перманетно развијање и унапређивање свеколиких знања из области дјелатности Института по најсавременијим свјетским трендовима. Имамо високо постављене циљеве и критеријуме на тржишту знања и стручних услуга и настојимо да се издвојимо од конкурената кроз отворену и фер тржишну утакмицу пружајући квалитет који се одражава кроз високи учинак и иновативни дух. Наши пројекти, програми и консултанске услуге су у функцији поузданих програмских, структурних, техничких, технолошких и организационих трансформација привреде и услужних дјелатности. Институт заштите, екологије и информатике се бави мултидисциплинарним истраживањима. Посебна одлика рада Института је оријентација на интердисциплинарни приступ сагледавања мултидимензионалне садржине процеса у животној и радној средини, уз коришћење научне теоријско-методолошке основе. Институт је не само одржао, већ и унаприједио, научноистраживачки рад кроз израду научноистраживачких пројеката којима се стварају научне референце, стичу потребна искуства и обезбјеђују материјални предуслови за даљи развој Института. Пројекти и сви програми су поливалентно и фазно конципирани и организовани: истраживање – научна и стручна верификација резултата – обука и иновирање знања – савјетовање – публиковање резултата. Истраживањем се бавимо да би пронашли најбоља рјешења за поуздано унапређивање праксе, а разноврсним облицима, програмима и методама консалтинга и образовања мотивишемо, усмјеравамо и оспоспобљавамо актере поуздане примјене истраживачких резултата, увјерени да инвестиција у знање даје најбоље резултате.

Конференцијe

Мапа

Гео координате: 44.7726607 - 17.1901924


Претражи огранизаторе