https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije.com: Фонд за заштиту животне средине Републике Српске

Фонд за заштиту животне средине Републике Српске


Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

+387 (0)51 231-350
+387 (0)51 231-351
info@ekofondrs.org
http://www.ekofondrs.org/
Фонд за заштиту животне средине Републике Српске Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске, је основан као правно лице са јавним овлашћењима, чија су права, обавезе и одговорности утврђене Законом о Фонду и финансирању заштите животне средине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 117/11), Статутом Фонда и другим прописима. Оснивач Фонда је Република Српска, оснивачка права и дужности у име Републике врши Влада Републике Српске, а надзор над радом Фонда врши министарство надлежно за заштиту животне средине. Дјелатност Фонда обухвата послове у вези са прикупљањем средстава, као и финансирањем припреме, провођења и развоја програма, пројеката и сличних активности у подручју очувања, одрживог коришћења, заштите и унапређивања животне средине, те у области енергетске ефикасности и коришћења обновљивих извора енергије утврђене Законом о Фонду, а нарочито: 1) стручне и друге послове у вези са прибављањем, управљањем и коришћењем средстава Фонда, 2) иницирање, финансирање, посредовање и контролу реализације пројеката из дјелокруга рада Фонда, 3) посредовање у вези са финансирањем заштите животне средине, енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије, из средстава међународних организација, финансијских институција и тијела, као и страних правних и физичких лица, 4) континуирано праћење програма, пројеката и осталих активности кроз мјерљиве ефекте заштите животне средине, количину уштеђене енергије и новца, и смањење емисије загађивача, 5) вођење одвојених база података о програмима, пројектима и сличним активностима из подручја заштите животне средине, енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије, те о потребним и расположивим финансијским средствима за њихово остваривање, 6) подстицање, успостављање и остваривање сарадње са међународним и домаћим финансијским институцијама и другим правним и физичким лицима ради финансирања заштите животне средине, енергетске ефикасности, као и обновљивих извора енергије у складу са интересима заштите животне средине Републике, стратешким документима, акционим и санационим плановима и другим плановима и програмима, као и закљученим међународним уговорима за намјене утврђене овим законом, 7) обављање других послова који су у вези са подстицањем и финансирањем заштите животне средине, енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије, утврђених прописима којима се регулише ова област. Facebook PageLinkedin PageRSS feed Претраживање Избор језика Serbian Croatian English French German Italian Russian Spanish Copyright © 2013. All Rights Reserved.

Мапа

Гео координате: 44.77039 - 17.19353


Претражи огранизаторе

https://www.high-endrolex.com/10