UDALJENA MERENJA POMOĆU ZIGBIT BEŽIČNOG MODULA

1. Platon Sovilj

Razvijen je sistem koji demonstrira rad udaljenih merenja koristeći u tu svrhu ZigBee protokol za bežičnu komunkaciju. Sistem se sastoji od jednog udaljenog mikroprocesorskog sistema za merenje sa ZigBit komunikacionim modulom (transmiter), bazne stanice (pristupne tačke, receiver) i PC računara sa odgovarajućim softverom za prijem i obradu signala poslatog od strane transmitera. Transmiter je opremljen sa nekoliko senzora, i to sa digitalnim termometrom DS1820, gasnim senzorima za O2 (KE-50) i metan (TGS2611-E00), i Light to frequency modulom za merenje intenziteta svetlosti (TSL230BR). Komunikacija između udaljenog senzorskog sistema i bazne stanice odvija se po ZigBee protokolu (IEEE 802.15.4) koristeći ZigBit bežične module koji podržavaju ovu komunikaciju. Oba uređaja (transmiter i bazna stanica) bazirana su na 8-bitnom PIC 18F8520 mikroprocesoru. Pristupna tačka (baza) komunicira sa PC računarom putem RS232 serijskog protokola, a PC vrši obradu i prikaz dobijenih podataka pomoću programa razvijenog u programskom paketu LabVIEW.

Tematska oblast: Proizvodne tehnologije i inženjerstvo

Uvodni rad: Da

Datum: 29.12.2010.

Br. otvaranja: 811

11th International Conference on Accomplishments in Mechanical and Industrial Engineering

Datoteka uz rad  (2.98 MB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove