UTICAJ KALCIJUMOM DOPIRANE FOSFAT VOLFRAMOVE BRONZE NA DINAMIKU BRIGS-RAUŠER REAKCIJE

1. Jelena Maksimović, Fakultet za fizičku hemiju, Serbia
2. Tijana Maksimović, Serbia
3. Ljiljana Kolar-Anić, Serbia
4. Zoran Nedić, Fakultet za fizičku hemiju Beograd, Serbia
5. Maja Pagnacco, Serbia

Brigs-Raušer oscilatorna reakcija je reakcija oksidacije malonske kiseline u prisustvu vodonik-peroksida i jodata u kiseloj sredini, koja je katalizovana jonima mangana. Ova reakcija je veoma osetljiva na prisustvo aditiva i u ovom radu je korišćena za ispitivanje ponašanja kako fosfat volframove bronze, tako i kalicijumom dopirane fosfat volframove bronze, koje su dobijene termičkim tretmanom. Dodatak (0,01-0,08 g) fosfat volframove bronze i kalcijumom dopirane fosfat volframove bronze ima različit uticaj na dinamiku Brigs-Raušer reakcije. U slučaju dodatka fosfat volframove bronze u Brigs-Raušer reakciju dobijena je linearna zavisnost dužine oscilatornog perioda od mase dodate bronze, dok se u slučaju dodatka kalcijumom dopirane bronze dobija složena zavisnost oscilatornog perioda od mase dodate bronze.

Ključne reči: bronze; oscilatorne reakcije; Brigs-Raušer reakcija

Tematska oblast: SIMPOZIJUM A - Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja

Datum: 24.07.2018.

Contemporary Materials 2018 - Savremeni Materijali

Datoteka uz rad  (69.00 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove