Determinante emocionalne kompetentnosti kod studenata medicinskih i zdravstvenih nauka

1. Olivera Kalajdžić, Medicinski fakultet Foča , Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Ranka Perućica, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Jelena Pavlović, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
4. Sanja Živanović, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Emocije čine osnovne elemente socijalnih interakakcija, pa je za sva zanimanja koja su u interakciji sa drugim ljudima, važna emocionalna kompetencija. Za profesiju zdravstvenih radnika, pored stručnih znanja i vještina, posebno je važno ispunjavanje emocionalnih i socijalnih potreba, te poštovanje bolesnikovih želja i odluka. Cilj rada je sagledati distribuciju emocionalne kompetencije kod studenata medicinskih i zdravstvenih nauka, kao i sagledati relacije između socio-demografskih karakteristika ispitanika i nivoa emocionalne kompetentnosti. U radu smo koristili empirijsko-neeksperimentalni metod, a uzorak istraživanja činilo je 277 studenata Medicinskog fakulteta u Foči. Dobijeni rezultati pokazuju da srednja vrijednost distribucije emocionalne kompetentnosti kod studenata medicinskih i zdravstvenih nauka skreće ka višim rezultatima (AS=3,80; SD=0,45). Upoređujući rezultate na pojedinačnim subskalama Upitnika emocionalne kompetentnosti, zapaža se da ispitanici najbolje rezultate ostvaruju na subskali Sposobnost upravljanja emocijama (AS=3,95; SD=0,42), zatim na subskali Sposobnost uočavanja i razumijevanja emocija (AS=3,80; SD=0,50), dok je najniži rezultat dobijen za subskalu Sposobnost izražavanja i imenovanja emocija (AS=3,64; SD=0,59). U savremenom društvu, zdravstveni radnici se udaljavaju od tradicionalnih standarda brige o bolesnicima, te se sve više uvodi pojam holističkog i individualnog pristupa svakom pacijentu. U skladu s tim, smatramo da su učenja o vlastitim emocijama i razvijanje emocionalne kompetentnosti, neophodan korak u planiranju programa usmjerenih za dalji razvoj profesije zdravstvenih radnika.

Ključne reči :

Tematska oblast: Savremeni pristupi u zdravstvenoj njezi

Datum: 07.02.2022.

Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove