RAZVOJ I REVIZIJA STUDIJSKOG PROGRAMA ZDRAVSTVENE NJEGE NA VISOKOJ MEDICINSKOJ ŠKOLI U PRIJEDORU

1. Duška Jović, Medicinski fakultet Banja Luka , Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Ena Bučan, Federation of Bosnia and Herzegovina , Bosnia and Herzegovina
3. Darija Knežević, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
4. Dijana Kljajić, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Projekat jačanja sestrinstva u BiH i njegova komponenta 3 bavi se formalnim obrazovanjem medicinskih sestara i pruža podršku u inoviranju studijskih programa zdravstvene njege na javnim visokoškolskim ustanovama u BiH. Sprovedena je analiza postojećeg Nastavnog plana i programa Zdravstvene njege, na osnovu čega je izvršena revizija studijskog programa u skladu sa važećim zakonodavnim okvirom visokog obrazovanja Republike Srpske i Evropskih standarda. Istraživanje je sprovedeno tokom 2017. godine na Javnoj ustanovi Visoke medicinske škole Prijedor, na studijskom programu zdravstvene njege. Korišćena je tehnika postizanja grupne saglasnosti. U tu svrhu formirana je radna grupa od sedam članova koji su činili dva predstavnika Ministarstva zdravlja i prosvjete Republike Srpske, četiri člana akademskog i administrativnog osoblja Visoke medicinske škole Prijedor, te jednog član Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Podaci su prikupljeni i analizirani tokom 3 radna sastanka uz podršku međunarodnog eksperta za obrazovanje medicinskih sestara koji je bio moderator i vođe radne grupe. Izvršena je kvalitativna analiza podataka u svakoj sekvenci. Postojeći studijski program zdravstvene njege nije bio usklađen sa Bolonjskim procesom, Direktivom 2013/55/EU o priznavanju stručnih kvalifikacija i smjernicama Evropske federacije udruženja medicinskih sestara. S tim u vezi, bila su identifikovana sledeća pitanja: (i) neslaganje između naziva studijskog programa i predmeta; (ii) ciljevi i ishodi učenja na nivou predmeta i na nivou studijskog programa nisu jasno definisani; (iii) nedovoljan broj časova teorijskog i kliničkog osposobljavanja studenata; (iv) nedovoljan procenat izbornih predmeta; (v) neadekvatno tumačenje u opterećenju studenata izraženo kroz ECTS bodove. Podaci iz literature ukazuju da se medicinske sestre trebaju kontinuirano obrazovati kako bi odgovorili na izazove i potrebe zdravstvene zaštite. Holistički Nastavni plan i program, unapređenje znanja i vještina diplomiranih studenata zdravstvene njegove u praksi mogu uticati na poboljšanje zdravstvenih ishoda kod pacijenata, te doprinijeti daljem razvoju njihove akademske karijere.

Ključne reči :

Tematska oblast:

Datum: 02.03.2022.

Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.

Datoteka uz rad  (16.67 KB)
Datoteka uz rad  (36.68 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove