SAVREMENI NANOHIBRIDNI MATERIJALI ZA POBOLJŠANU ANTIMIKORBNU AKTIVNOST

1. Janja Todorović, Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet, Studijski program Hemija, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Željka Marjanović-Balaban, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Dijana Jelić, Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet, Studijski program Hemija, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Savremena istraživanja u vezi sa pronalaskom novih multifunkcionalnih materijalima koji posjeduju izraženu antimikrobnu aktivnost idu ka ispitivanju slojevitih struktura koje se sastoje od gline, specifičnih polimera i metalnih nanočestica (NP). Ovakvi novi materijali, odnosno hibridni (nano dimenzija), pokazali su se da imaju značajnu efikasnost prema gram-pozitivnim i gram-negativnim bakterijama (Staphilococcus aureus ATCC 25923 i Escherichia coli ATCC 25922) koja se zasniva na sinergističkom dejstvu sastojaka materijala. Uloga gline je da služi kao domaćin metalnim nanočesticama, dok dodatak polimera služi protiv aglomeracije NP, ali i kao redukciono sredstvo. Fokus ovog istraživanja je alumosilikatni mineral, pirofilit, čija je struktura modifikovana nanočesticama srebra (AgNP) i cinka (ZnNP) dispergovanih u polimernoj matrici, polivinil-pirolidonu (PVP). Cilj istraživanja je praćenje i uvid u kinetiku otpuštanja AgNP i ZnNP. Njihova kinetika je veoma važna jer je ključna za antibakterijsku aktivnost materijala, ali migracija NP je povezana sa još uvijek nedovoljno istraženim rizicima koji proizilaze iz dejstva NP i njihove toksikologije. Toksični efekti NP se prvenstveno zasnivaju na njihovoj koncentraciji i vremenu izlaganja. Oslobađanje AgNP i ZnNP je praćeno u vremenskim intervalima: 7, 14, 21, 28 i 40 dana i konstatovano je da kinetika AgNP i ZnNP odgovara kinetici prvog reda, pri čemu migracija AgNP i ZnNP ne prelazi 10 %. Zahvalnica: Ministarstvo za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske i AD Harbi kompanija, podržali su ovu studiju kroz projekat br. 19.032/961-78/19

Ključne reči :

Tematska oblast: Savremeni pristup u medicinsko-laboratorijskom inženjerstvu

Datum: 03.03.2022.

Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove