FOTOKATALITIČKA AKTIVNOST ZnO I TiO2 U EFIKASNOJ RAZGRADNjI CEFOPERAZONA

1. Maria Savanović, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za fiziku, Serbia
2. Andrijana Vukojević, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za fiziku, Serbia
3. Dragana Marković, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za fiziku, Serbia
4. Stevan Armaković, Serbia
5. Svetlana Pelemiš, Tehnološki fakultet u Istočnom Sarajevu, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
6. Sanja Armaković, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za fiziku, Serbia

Cefoperazon pripada trećoj generaciji cefalosporinskih antibiotika koji se zbog prekomerne upotrebe ovog leka akumulirao u vodi i izazvao niz bakterijskih, ekoloških i zdravstvenih problema. U ovom radu je proučavana efikasnost fotokatalitičke razgradnje cefoperazona primenom različitih vrsta zračenja (simulirano sunčevo, UV i LED) u prisustvu različitih nanomaterijala (ZnO i TiO2). Najpre je ispitana fotolitička razgradnja cefoperazona, gde se najefikasnije pokazalo UV zračenje, pri čemu se nakon 60 min razgradi 29,5% cefoperazona. Primenom procesa fotokatalize u prisustvu TiO2 do potpunog uklanjanja cefoperazona dolazi nakon 30 min, dok primenom ZnO dolazi do potpune fotokatalitičke razgradnje cefoperazona nakon 20 min primenom UV zračenja. Simulirano sunčevo i LED zračenje pokazali su nešto manju efikasnost, pa se primenom TiO2 ukloni oko 60%, dok se primenom ZnO postiže razgradnja od oko 70% cefoperazona.

Ključne reči :

Tematska oblast: SIMPOZIJUM A - Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja

Datum: 27.06.2022.

Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali

Datoteka uz rad  


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove