https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije.com: FONONSKA SPECIFIČNA TOPLOTNA KAPACITIVNOST MONOSLOJNOG GRAFENA

FONONSKA SPECIFIČNA TOPLOTNA KAPACITIVNOST MONOSLOJNOG GRAFENA

1. Jovan Šetrajčić, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Serbia
2. Stevo Jaćimovski, Serbia
3. Sinisa Vucenovic, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
4. Jelena Lamovec, Serbia
5. Goran Jovanov, Serbia

U radu se razmatra specifična toplotna kapacitivnost pri konstantnoj zapremini kod monoslojnog grafena. Ova specifična toplota je od fundamentalnog značaja za razumevanje termičkih svojstava grafena. Ona se sastoji od fononske i elektronske komponente. Istraživanja su pokazala da je elektronska komponenta specifične toplote mnogo manja od fononske i da se stoga može zanemariti. Fononska toplotna kapacitivnost se može analizirati u Debajevoj aproksimaciji gustine fononskih stanja i u Komatcu aproksimaciji gustine fononskih stanja. U radu je analizirana temperaturska zavisnost specifične toplotne kapacitivnosti u obe aproksimacije. Takođe, istraživani su uticaji sve tri fononske grane akustičnih fonona (LA, TA, ZA) i njihov ukupni doprinos specifičnoj toploti. Za obe aproksimacije rezultati su upoređeni sa eksperimentalno određenim vrednostima.

Ključne reči :

Tematska oblast: SIMPOZIJUM A - Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja

Datum: 14.07.2022.

Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali

Datoteka uz rad  (38.50 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove

https://www.high-endrolex.com/10