KORELACIJA REZULTATA ISPITIVANJA OPITIMA STATIČKE I DINAMIČKE KRUŽNE PLOČE

1. Marko Đurić, Tehnički institut Bijeljina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Milan Perišić, Tehnički institut Bijeljina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Dijana Djuric, Građevinski fakultet Subotica, Univerzitet Novi Sad, Serbia

Sve češća potreba ispitivanja zbijenosti nasutog materijala u uslovima gdje se ne može provesti opit statičkom kružnom pločom, zahtijeva primjenu dinamičke kružne ploče. Statističkom kružnom pločom dobije se vrijednost modula stišljivosti, dok se ispitivanjem dinamičkom kružnom pločom određuje modul deformacije. Njegovom daljom obradom rezultata dobijamo računski modul stišljivosti.
Iako dinamička kružna ploča sa padajućim tegom nije prošla sve standarde u većini država Evrope, njena primjena je svakodnevna. Prednosti su u kraćem vremenu ispitivanja i mogućnosti ispitivanja u uskim kanalima ili rovovima. Ipak dinamička kružna ploča je standardizovana po DIN-u za nasipe na željeznicama gdje su uglavnom prisutna dinamička opterećenja u funkciji vremena.
Na osnovu većeg broja ispitivanja u posljednjih nekoliko godina sa jednom i drugom pločom, te korelacijom dobivenih rezultata, može se zaključiti da je razlika od 15 – 20% u vrijednostima. Imajući navedeno u vidu rezultati dinamičkom kružnom pločom su pouzdani i kao takvi mogu se prihvatiti kod ispitivanja nasutih materijala.

Ključne reči :

Tematska oblast: SIMPOZIJUM A - Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja

Datum: 25.07.2022.

Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove