https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije.com: PRIMENE NERAVNOTEŽNE PLAZME U NANO-ELEKTRONICI, MATERIJALIMA ZA SAVREMENE TEHNOLOGIJE I BIOLOŠKIM MATERIJALIMA KROZ KONTROLU KINETIČKIH FENOMENA

PRIMENE NERAVNOTEŽNE PLAZME U NANO-ELEKTRONICI, MATERIJALIMA ZA SAVREMENE TEHNOLOGIJE I BIOLOŠKIM MATERIJALIMA KROZ KONTROLU KINETIČKIH FENOMENA

1. Zoran Lj Petrović, Serbia
2. Snježana Dupljanin, Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Olivera Šašić, Serbia

Sažetak: U predavanju će biti prikazan niz kinetičkih fenomena za čije je objašnjenje bilo potrebno koristiti proračune i model proračune primenom Bolcmanove jednačine i/ili Monte Karlo (MC) simulacija. Ovi fenomeni se obično očitavaju u neintuitivnoim ponašanju transportnih i brzinskih koeficijenata roja elektrona koje se ne može na jednostavan način predvideti iz oblika i vrednosti preseka za rasejanje. Postoji više klasa prelaznih fenomena koji se javljaju
1. u ravnoteži sa spoljašnjim električnim poljem: Negativna diferencijalna provodnost, anizotropna difuzija, zasićena provodnost usled neelastičnih sudara;
2. u vremenskoj relaksaciji: tranzijentna negativna provodnost, difuziono zagrevanje ili hlađenje, zagrevanje ili hlađenje roja elektrona ili pozitrona usled energijski zavisnih nekonzervativnih procesa;
3. relaksacija u ukrštenim vremenski promenjivim električnim i magnetskim poljima: negativna tranzijentna difuzija, anomalna difuzija:
4. kinetičke pojave u blizini površina provodnih i neprovodnih; selektivno ubrzavanje jona i neutrala ka površinama usled dvostrukih slojeva ili prielektrodnog električnog polja;
5. kinetički fenomeni na površinama: selektivno naelektrisavanje i uklanjanje naelektrisanja na površinama izloženim plazmi, ...
Pored objašnjenja kako dolazi do ovih pojava prikazaćemo i kako se mogu kotrolisati, posebno imajući u vidu potencijalne primene u nano-elektronici i tehnologijama za tretman materijala i bioloških uzoraka.

Ključne reči :

Tematska oblast: SIMPOZIJUM B - Biomaterijali i nanomedicina

Datum: 05.07.2023.

Contemporary Materials 2023 - Savremeni materijali

Datoteka uz rad  (84.00 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove

https://www.high-endrolex.com/10