https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije.com: ISPITIVANjE ANTIMIKROBNE AKTIVNOSTI ODABRANIH DERIVATA MONOTIOKARBOHIDRAZONA

ISPITIVANjE ANTIMIKROBNE AKTIVNOSTI ODABRANIH DERIVATA MONOTIOKARBOHIDRAZONA

1. Borko Matijević, Serbia
2. Gorana Mrđan, Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu, Serbia
3. Đenđi Vaštag, Serbia
4. Suzana Apostolov, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Serbia
5. Isidora Nikolić, Serbia
6. Petar Knežević, Serbia

Razvoj rezistencije mikroorganizama na do sada poznate antimikrobne agense predstavlja globalan kliničko-terapijski problem. Gubitak sposobnosti leka da ubije bakteriju ili inhibira njeno razmnožavanje usmerava naučna istraživanja ka pronalaženju novog ciljnog mesta delovanja leka ili ka sintezi novih jedinjenja na koja mikroorganizmi još uvek nisu razvili otpornost. Mnogi derivati tiokarbohidrazona su se pokazali kao dobri antimikrobni agensi. Najveći broj ispitanih tiokarbohidrazona pripada bisuspstituisanim jedinjenjima, dok su monotiokarbohidrazoni manje izučavani, uprkos činjenici da zbog slobodne amino grupe mogu imati veću biološku aktivnost od svojih bisupstituisanih analoga. U ovom radu je primenom modifikovane mikrodilucione metode ispitana antimikrobna aktivnost osamnaest prethodno sintetisanih i okarakterisanih derivata monotiokarbohidrazona. Dobijeni rezultati pokazuju da ispitivani derivati u manjoj ili većoj meri deluju na Gram pozitivne bakterije, kao i da njihova aktivnost zavisi od vrste i položaja supstituenta prisutnog na benzenovom prstenu.

Ključne reči :

Tematska oblast: SIMPOZIJUM B - Biomaterijali i nanomedicina

Datum: 20.07.2023.

Contemporary Materials 2023 - Savremeni materijali

Datoteka uz rad  (74.00 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove

https://www.high-endrolex.com/10