Agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske


Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

+387 51 922 081
+ 387 51 922 080
duska1407@gmail.com
http://www.heaars.com/

Istraživači

Misija i vizija Agencije

Osnovni zadatak Agencije je organizovanje i provođenje procesa eksterne evaluacije kvaliteta i akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa koje izvode. Ovaj postupak se provodi također u skladu sa evropskim standardima i procedurama objavljenim u pomenutom ESG dokumentu, koji od Agencije zahtijeva posjedovanje potrebnih resursa, kompetentnih kadrova  i ekspertskog znanja za njegovo provođenje. Od raspoloživih resursa, validnosti provedenih provjera i izdatih akreditacija, te od pokazanog kvaliteta akreditovanih institucija, zavisi međunarodna prepoznatljivost i priznanje visokog obrazovanja Republike Srpske u evropskom prostoru visokog obrazovanja. Jasno je da ostvarivanje međunarodnog priznanja visokog obrazovanja Republike Srpske predstavlja posebno značajan i odgovoran društveni zadatak kako visokoškolskih ustanova, tako i svih aktera koji čine jedinstven sistem visokog obrazovanja u Republici Srpskoj. S toga je u samom momentu formiranja i početka rada Agencije vrlo značajno postići tzv. „društveni koncenzus“ oko dobrih namjera, opredjeljenja i društvenih ciljeva na obezbjeđenju kvaliteta visokog obrazovanja. Ciljevi i politike

Ciljevi

S obzirom na ovako postavljenu Misiju i Viziju, u početnoj fazi funkcionisanja Agencije postavljaju se tri opšta cilja:

  1. Priznavanje u akademskoj zajednici Korektan početak i obezbjeđenje povjerenja i priznanja rada od strane akademske zajednice i nadležnih vlasti u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini u prvoj godini rada.
  2. Izgradnja sistema kvaliteta VŠU Putem analize postojećeg stanja i javnih stručnih konsultacija, u visokoškolskim ustanovama afirmisati značaj uspostavljanja sistema kvaliteta te njegove interne i eksterne evaluacije,  kao preduslava za uspješnu akreditaciju u naredne dvije godine.
  3. Međunarodno priznavanje Profesionalnim radom, odgovarajućom organizacionom strukturom i resursima, provoditi proces akreditacije usaglašen sa evropskim standardima i time obezbijediti punopravno međunarodno priznavanje u narednih 3-5 godina.

Politike

Realizacija postavljenih ciljeva moguća je angažovanjem svih učesnika u procesu akreditacije i afirmacijom slijedećih politika:

  1. Profesionalni profil Agencija bi trebalo da bude više stručno, nego administrativno tijelo. Zaposleni bi trebalo da budu na dovoljnom nivou upoznati sa ENQA, BiH i RS standardima, kriterijumima, normativima, te sa drugim metodama i tehnikama implementacije Sistema obezbjeđenja kvaliteta u visokom obrazovanju.  Agencija bi, bar u početku rada, trebalo da ima mali broj zaposlenog kadra i širi krug stručnih saradnika, koji su već raspoloživi kako u Republici Srpskoj, tako i u okruženju. U unutrašnjoj organizaciji Agencije treba predvidjeti formalne oblike uključivanja ovih stručnjaka kroz forume, strukovna tijela, komisije i sl. kako bi znanja i kompetencije ovih stručnjaka i formalno bio zvanični resurs Agencije.
  2. Djelatnost Sa ciljem obezbjeđenja samostalnosti i profesionalne kompetentnosti Agencija bi, pored aktivnosti predviđenih Zakonom o visokom obrazovanju u pogledu eksterne evaluacije i akreditacije, trebalo da obavlja i druge aktivnosti u oblasti obezbjeđenja kvaliteta, kao što su: • organizacija stručnih skupova, • organizacija obuke i certifikacije kadrova za oblast kvaliteta, • izdavanje informacija, statističkih izvještaja, publikacija, a u budućnosti i časopisa, • učešće na međunarodnim projektima u ovoj oblasti, • druge aktivnosti prema potrebama VŠU.
  3. Javnost i transparentnost Postavljeni ciljevi su svakako optedruštvenog karaktera i ne mogu se postići bez transparentnog pristupa i svih oblika učešća javnosti. U tom smislu će se kod donošenja svih akata i ključnih odluka vršiti javne konsultacije sa svim zainteresovanim stranama. Sve relevantne informacije će biti dostupne na WEB stranici Agencije i portalu e-obrazovanje. Svakako se očekuje interes i proaktivna uloga sredstava javnog informisanja.

Mapa

Geo koordinate: 44.7765309 - 17.1908575


Pretraži ogranizatore