Mašinski fakultet u Crnoj Gori


Podgorica, Montenegro

00 382 20 245 003
00382 20 245 116
mf@ac.me
www.mf.ucg.ac.me

Akademska institucija
Istraživači
Fotografije organizatora

Studije mašinstva u Crnoj Gori počele su studijske 1970/71. godine. U okviru Tehničkog fakulteta je 15.04.1970. godine formiran Mašinski odsjek. Mašinski odsjek Tehničkog fakulteta prerasta 1978. godine u Mašinski fakultet, u okviru Univerziteta "Veljko Vlahović". Od 1992. godine Mašinski fakultet je samostalna univerzitetska jedinica Univerziteta Crne Gore. Lociran je u Podgorici.

Od strane Savjeta za visoko obrazovanje Vlade Crne Gore, Mašinski fakultet, kao jedinica Univerziteta Crne Gore, je 2012. godine akreditovan kao institucija. Istovremeno su akreditovani i studijski programi koji su realizaciju na Mašinskom fakultetu.

Univerzitet Crne Gore je jedini državni univerzitet u Crnoj Gori, a Mašinski fakultet jedini fakultet u Crnoj Gori iz oblasti mašinstva.

Danas je na Mašinskom fakultetu broj zaposlenih 41. Broj nastavnika je 28, saradnika 6, nenastavnog osoblja 5 i 2 laboranta. Infrastrukturni objekti: učionice, biblioteka, laboratorije i studentski dom i sl. su locirani na malom prostoru u Podgorici i pripadaju Univerzitetu Crne Gore.

Djelatnost Mašinskog fakulteta se može razvrstati u tri oblasti: nastava, naučnoistraživački rad i stručni rad. 

 

Nastava

U okviru Mašinskog fakulteta akreditovana su tri akademska studijska programa koja se realizuju po Bolonjskom režimu studija: MAŠINSTVO, DRUMSKI SAOBRAĆAJ i MEHATRONIKA. Studijski program Mašinstvo i Drumski saobraćaj realizuju se po po sistemu: 3+1+1+3, a studijski program Mehatronika po sistemu: 3+2.

Osnovne studije na sva tri studijska programa traju tri godine. Posle završene tri godine osnovnih akademskih studija dobija se diploma Bechelor i zvanje Diplomirani inženjer akademskih osnovnih studija. Za studijski program Mašinstvo, u dodatku diplome se navodi i pobliže opisuje jedna od oblasti studijskog programa, na koje se studenti usmjeravaju posle druge godine:

 • Proizvodno mašinstvo
 • Mehanizacija
 • Primijenjena mehanika i konstruisanje
 • Energetika
 • Mehanička prerada drveta.
 • Osnovne studije su obima 180 ECTS kredita.

Specijalističke studije na studijskom programu Mašinstvo i Drumski saobraćaj traju jednu godinu, i to je četvrta godina studiranja. Posle završene jedne godine specijalističkih studija dobija se diploma akademskih specijalističkih studija mašinstva odnosno akademskih specijalističkih studija drumskog saobraćaja. Za studijski program Mašinstvo u dodatku diplome se pobliže opisuje jedna od mogućih oblasti ovog studijskog programa, a to su oblasti koje su date u okviru osnovnih studija. Specijalističke studije su obima 60 ECTS kredita. Specijalističke studije se mogu  shvatiti i kao prva godine postdiplomskih studija, ukoliko student želi da nastavi dalje školovanje.

Magistarske studije na studijskom programu Mašinstvo i Drumski saobraćaj traju jednu godinu i predstavljaju petu godinu studiranja i drugu godinu postdiplomskih studija. Obima su 60 ECTS kredita. Nakon odbrane magistarskog rada student dobija diplomu akademskog naziva magistra nauka. Za studijski program Mašinstvo u dodatku diplome se pobliže opisuje jedna od mogućih oblasti na magistarskim studijama:

 • Proizvodno mašinstvo
 • Mehanizacija
 • Primijenjena mehanika i konstruisanje
 • Energetika
 • Energetska efikasnost
 • Kvalitet
 • Mehanička prerada drveta

Magistarske studije na studijskom programu Mehatronika traju dvije godine i obima su 120 ECTS kredita. Nakon odbrane magistarskog rada student dobija diplomu akademskog naziva magistra nauka.

Doktorske studije u okviru studijskog programa Mašinstvo traju tri godine. Obima su 180 ECTS kredita. Posle završenih tri godine studija dobija se diploma akademskog naziva doktora nauka studijskog programa Mašinstvo. U dodatku diplome se pobliže opisuje jedna od mogućih oblasti na doktorskim studijama:

 • Proizvodno mašinstvo
 • Mehanizacija
 • Primijenjena mehanika i konstruisanje
 • Energetika

Studijski program Mašinstvo se od studijske 2008/09. godine organizuje pored Podgorice i u Pljevljima, gdje je Mašinski fakultet otvorio odjeljenje.

Po Bolonjskom režimu studija nastava se na osnovnih studijama organizuje od studijske 2003/04. godine, na specijalističkim od studijske 2005/06. godine, na magistarskim studijama od 2009/10. godine, a na doktorskih studijama od 2008/09. godine.

 

Naučnoistraživački i stručni rad

Naučnoistraživački i stručni rad se ostvaruje realizacijom naučnoistraživačkih i stručnih projekata i poslova. Naučnoistraživački i stručni projekti i poslovi se realizuju preko centara, laboratorija, radnih timova i pojedinačno. Naučnoistraživački projekti se još uvijek u najvećoj mjeri finansiraju od strane Ministarstva prosvjete i nauke, a manje na bazi sredstava dobijenih od Evropske unije.

Na Mašinskom fakultetu postoje kao organizacioni jedinice centri i laboratorije preko kojih se  realizuje naučnoistraživački i stručni rad:

 • Centar za vozila
 • Centar za kvalitet
 • Centar za mehaničku konstrukciju
 • Centar za saobraćajno mašinska vještačenja
 • Centar za metalne konstrukcije
 • 3D Centar
 • Didaktički centar – Centar za obuku za automatizaciju i mehatroniku
 • Evropski informaciono inovativni centar
 • Kooperativni centar za obuku
 • Laboratorije za ispitivanje metala
 • Laboratorija za proučavanje turbulentnih strujanja
 • Laboratorija za atestiranje uređaja na liniji tehničkih pregleda.

U četiri decenije postojanja Mašinski fakultet je imao saradnju sa veoma poznatim univerzitetskim institucijama u svijetu. Pomenućemo: Lomonosov, Stanford, Birmingem, Merilend, Ahen, Karlsrue, Viskonsin, Lublin, Košice, Institut elektrolučnog zavarivanja E.O.Paton-Kijev. Na Mašinskom fakultetu skoro da nema profesora koji nije radio disertaciju, bio gostujući profesor ili obavljao specijalizacije na veoma dobrim univerzitetskim institucijama u svijetu te je opšte prihvaćeno afirmativno mišljenje o našim kadrovskim potencijalima. Dva naša profesora su profesori u Sjedinjenim Američkim Državama.

Mapa

Geo koordinate: 42.443012 - 19.240594


Pretraži ogranizatore