ADSORPCIJA NA ALUMINI RAZLIČITOG PORIJEKLA

1. Branko Škundrić, Academy of Science and Art of Republika Srpska - Anurs, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Dragica Lazić, Tehnološki fakultet u Istočnom Sarajevu, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Sanja Dobrnjac, Projekt, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
4. Rada Petrovic, Tehnološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
5. Jelena Penavin-Škundrić, Prirodno-matematički fakultet Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
6. Zorica Levi, Tehnološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
7. Gordana Ostojic, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Abstrakt: Kao adsorbensi u radu korištena je alumina dobivena iz boksita sa lokaliteta Milići, Široki brijeg i laboratorijski sintetizovana alumina dobivena taloženjem iz rastvora aluminijum nitrata i koncentrovanog amonijaka uz kontrolisan pH rastvora tokom taloženja. Dobiveni talog alumine se žario 4 sata na 273 K. Adsorbati su bili trifenilmetanske boje, karboksilne kiseline sirćetna i laurinska i vodeni rastvor amonijaka.
Alumina je modifikovana površinski aktivnim materijama (PAM), kationaktivnom Pam, trietanolamin-di-estermetilsulfat pod nazivom Propagen i anionaktivnom PAM, Na-so alkildiglikoletersulfat pod nazivom Genapol.
Adsorpciom azota iz gasne faze na temperaturi tečnog azota određena su teksturalna svojstva adsorbenasa, a rezultati adsorpcije kiselih i baznih adsorbata dali su uvid u promjene, odnosno karakteristike površinskih aktivnih centara na kojima se adsorpcija odvija.
Ključne riječi: alumina, adsorpcija, trifenilmetanske boje, karboksilne kiseline, modifikacija sa PAM.
Abstract: The adsorbent used in the study was the alumina obtained from the bauxite found in the locality of Milici, Siroki brijeg and alumina synthesized in the laboratory and obtained by sedimentation from the solution of aluminium nitrate and concentrated ammonia along with controlling pH solution in the course of sedimentation. The obtained sediment of alumina was annealed for 4 hours at 273 K. The adsorbates were triphenylmethane dyes, carboxylic acids – acetic and lauric one and aqueous solution of ammonia.
Alumina was modified by the surface active substances (PAM), cation-active Pam, triethanolamine-di-estermethylsulfatecalled Propagen, and anion-active PAM, Na-salt alkyldiglycoethersulfate called Genapol.
The textural characteristics of adsorbents were determined by the adsorption of nitrogen from the gas phase at the temperature of liquid nitrogen, and the results of the adsorption of acid and base adsorbates gave an insight in the changes, i.e. characteristics of surface active centers on which the adsorption takes place.
Key words: alumina, adsorption, triphenylmethane dyes, carboxylic acids, modification with PAM.Tematska oblast: SIMPOZIJUM A - Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja

Datum: 27.06.2016.

Contemporary Materials 2016 - Savremeni Materijali


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove