FOTODIELEKTRIČNE OSOBINE POLIETILEN OKSID/ALGINAT HIBRIDNIH KOMPOZITA NA RAZLIČITIM RELATIVNIM VLAŽNOSTIMA

1. Blanka Škipina, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Adriann Luyt, Center for Advanced Materials, Qatar
3. Lidija Trandafilović, Vinča-Institut nuklearnih nauka, Univerzitet u Beogradu, P.O. Box 522, Serbia
4. Duško Dudić, Department of Chemistry, University of the Free State, Private Bag X13, Phuthaditjhaba, 9866 South A, Serbia

U ovom radu su izložene površinske fotodielektrične osobine blende polietilen oksida i alginata modifikovane sa nanočesticama ZnO i Cu pri 30% i 60% relativne vlažnosti na sobnoj temperaturi. Dielektrična mjerenja su vršena u frekventnom opsegu od 24 Hz-75 kHz. Blende PEO/ Alg su jonski provodnici, neobične strukture (alginat je u obliku nanovlakna u PEO) i biokompatibilne su, te su našle primjenu u solarnim ćelijama, čvrstim elektrolitima, prenosu lijekova i izradi tkiva. U radu je istraživan uticaj fotoumrežavanja alginatnih vlakana i njihova interakcija sa nanočesticama unutar polimera na fotodielektrične osobine ovih kompozitnih filmova. Konstatovano je da modifikovane PEO/Alg blende imaju bolje fotodielektrične osobine. Takođe, sa porastom relativne vlažnosti povećava se provodnost uzoraka, što uzrokuje viši nivo slobodnih fotoindukovanih naelektrisanja.

Ključne reči: Polietilen oksid; Alginat; Cu; ZnO; vlažnost; hibridni nanokompoziti.

Tematska oblast: SIMPOZIJUM A - Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja

Datum: 20.07.2018.

Contemporary Materials 2018 - Savremeni Materijali


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove