In vitro komparacija uticaja kompozitnih materijala na rubno zatvaranje ispuna V klase

1. Ognjenka Janković, Medicinski fakultet Banja Luka ::Save Mrkalja 14, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Renata Josipović, Medicinski fakultet Banja Luka ::Save Mrkalja 14, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Tijana Adamović, Medicinski fakultet Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Vertise flow (VF) je nedavno predstavljeni samonagrizajući tečni kompozit kojem se pripisuje optimalno rubno zatvaranje, čak i kod većih kaviteta. Cilj ove studije je da komparira in vitro mikropropustljivost kaviteta V klase restaurisanih VF i konvencionalnim tečnim kompozitom Tetric flow (TF). Ispitivanja su obavljena na 60 ekstrahovanih humanih karioznih zuba (30 premolara, 30 molara) na kojima su ispreparisana po dva kaviteta V klase. Vestibularni kaviteti su ispunjeni sa VF, a oralni sa TF. Svi uzorci zuba su potom nasumično polimerizovani sa tri različita programa polimerizacije: visokog intenziteta, niskog intenziteta i soft start polimerizacijom. Mikropropustljivost kaviteta mjerena je metodom prodora bojenog rastvora (AgNO3) pomoću stereolupe mikrometarskog razmjera. Za statističku obradu podataka koristila se deskriptivna statistika, jednosmjerna analiza varijance (ANOVA) i t-test sparenih uzoraka (p<0.05). Rezultati studije su pokazali da je prodor boje kod molara restaurisanih sa VF/TF i pri polimerizovanju: a) programom visokog intenziteta, iznosio 3.66/7.94 µm, b) soft start programom, 3.28/9.14 µm i c) programom niskog intenziteta, 6.93/13.02 µm. Slično tome, kod VF/TF restaurisanih premolara polimerizovanih: a) programom visokog intenziteta, prodor boje je iznosio 3.97/7.12 µm,, b) soft start programom, 3.70/8.63 µm, i c) programom niskog intenziteta, 4.96/8.83 µm. VF restaurisani kaviteti V klase kod molara i premolara demonstrirali su statistički značajno niži prodor boje pri svim programima polimerizacije u odnosu na TF. Upotreba VF dovodi do smanjene mikropropustljivosti, odnosno unapređenja kvaliteta veze zub-ispun bez obzira na program polimerizacije.

Ključne reči: samonagrizajući tečni kompoziti; Vertise flow; V klasa; programi svjetlosne polimerizacije

Tematska oblast: SIMPOZIJUM B - Biomaterijali i nanomedicina

Datum: 19.05.2015.

Contemporary Materials 2015 - Savremeni Materijali


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove