NOVI UGLjENIČNI MATERIJALI NA BAZI JONSKIH TEČNOSTI

1. Tatjana Trtic-Petrovic, Institut za nuklearne nauke Vinca, Serbia
2. Nikola Zdolsek, Institut za nuklearne nauke Vinca, Serbia
3. Aleksandra Dimitrijevic, Serbia
4. Sonja Jovanovic, Serbia
5. Biljana Šljukić, Faculty of Physical Chemistry, University of Belgrade, Serbia
6. Slobodan Gadzuric, Serbia

Ugljenični materijali imaju široku primenu u različitim oblastima kao što su kataliza, separacije, primene vezane za energiju. Ugljenični materijali se uobičajeno dobijaju karbonizacijom materijala bogatih ugljenikom. Poslednjih godina, primena jonskih tečnosti (JT) je u stalnom porastu i one postaju značajni prekursori za sintezu ugljeničnih materijala. Dva pristupa se primenjuju u sintezi ovih materijala: direktna karbonizacija JT i jonotermalna karbonizacija (JTK) sa JT kao medijumom za reakciju karbonizacije biomase. U ovom radu, sintetisani su ugljenični materijali primenom sledećih postupaka: (1) JTK sa JT koje sadrže 1-butil-3-metilimidazolium kao katjon, a metansulfonat, tetrafluoroborat ili trifluorometansulfonat kao anjon; (2) direktna karbonizacija 1-butil-3-metilimidazolium metansulfonata, jednostepeni metod u kome je JT tečni prekursor za dvostruko dopirani (azotom i sumporom) porozni ugljenik; (3) hidrotemalna karbonizacija glukoze (HTK) i (4) HTK u prisustvu 1-butil-3-metilimidazolium metansulfonata kao aditiva (HTK+JT). Dobijeni su ugljenični materijali različitih morfologija i specifičnih površina. Sintetisani materijali pokazuju potencijal za primenu kao materijali za reakcije redukcije kiseonika i sorpciju različitih zagađivača.

Ključne reči: ugljenični materijali; jonske tečnosti; reakcija redukcije kiseonika.

Tematska oblast: SIMPOZIJUM A - Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja

Datum: 06.07.2018.

Contemporary Materials 2018 - Savremeni Materijali

Datoteka uz rad  (35.50 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove