PROCJENA KLINIČKIH PARODONTALNIH PARAMETARA NAKON PRIMJENE BIOGELA NA BAZI HIJALURONSKE KISELINE KOD OBOLJELIH OD HRONIČNE PARODONTOPATIJE

1. Nataša Trtić, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Zeljka Kojic, Medicinski fakultet Banja Luka , Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Radmila Arbutina, Medicinski fakultet Banja Luka ::Save Mrkalja 14, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
4. Valentina Veselinović, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
5. Saša Marin, Medicinski fakultet Banja Luka, Save Mrkalja 14, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
6. Saša Dabić, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Uvod: bazična, nehirurška faza terapije hronične parodontopatije podrazumijeva supra i subgingivalno uklanjanje čvrstih i mekih naslaga sa površina zuba. Ponekad, na kraju ove terapije ne dobijamo zadovoljavajuće rezultate, pa se zbog toga često koristi lokalna subgingivalna aplikacija različitih hemioterapeutika kao dodatak nehirurškoj terapiji parodontopatije.
Cilj: Cilj ovog rada je da ispita efikasnost primjene hijaluronske kiseline u bazičnoj terapiji parodontopatije
Materijal I metod: U ovom randomiziranom split mouth design istraživanju je učestvovalo 36 ispitanika oboljelih od hronične parodontopatije. FMPS and FMBS su određeni prije kao I 1 i 4 sedmice i nakon poslije tretmana. Dubina sondiranja( PPD) kao i nivo pripojnog epitela (CAL) su praćeni prije i 3 mjeseca poslije tretmana. Kod svih pacijenata je sprovedena bazična terapija parodontopatije. Biogel na bazi hijaluronske kiseline je primjenjen na testnoj strani prvi dan nakon obavljene bazične terapije.
Rezultati: Svi ispitivani parametri pokazuju statistički značajne promjene (p<0,05)
Zaključak: subginigivalna aplikacija hijaluronske kiseline pokazuje pozitivne efekte na smanjenje praćenih parametar i može se dodatno koristiti u bazičnoj terapiji parodontopatije.

Ključne reči: hijaluronska kiselina; hronična parodontopatija; bazična terapija parodontopatije

Tematska oblast: SIMPOZIJUM B - Biomaterijali i nanomedicina

Datum: 14.07.2016.

Contemporary Materials 2016 - Savremeni Materijali


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove