Uporedna analiza sastava i fizičko-hemijskih karakteristika modifikovanog bentonita i aktivne gline

1. Zoran Petrović, Tehnološki fakultet u Istočnom Sarajevu, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Pero Dugić, Tehnološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Vojislav Aleksić, Tehnološki fakultet u Istočnom Sarajevu, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
4. Mirko Petković, Rafinerija ulja Modriča, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
5. Gordana Ostojic, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Aktivne gline dobijene su modifikacijom prirodnih alumosilikatnih glina i imaju veliku primjenu u različitim adsorpcionim procesima, kao što su: obrada mineralnih baznih ulja, bijeljenje jestivih biljnih ulja, u zaštiti životne sredine i dr. Adsorpciona moć ovih glina zavisi od sastava, fizičko-hemijskih, teksturalnih i morfoloških karakteristika istih. U ovom radu je izvršena uporedna analiza sastava i fizičko-hemijskih karakteristika prirodnog i sumpornom kiselinom modifikovanog bentonita i komercijalne aktivne gline koja se upotrebljava u obradi mineralnih baznih ulja. Sastav navedenih glina određen je primjenom niza analitičkih metoda kao što su: gravimetrija, volumetrija, AAS, UV-VIS, ICP-OES i XRF. Dobijeni rezultati su potvrdili da adsorpcione karakteristike bentonita i aktivnih glina zavise od njihovog sastava i fizičko-hemijskih karakteristika istih, kao i da kiselinom modifikovani bentonit može poslužiti kao alternativa aktivnim glinama za prethodno navedene adsorpcione procese.

Ključne rečitestttt :

Tematska oblast: SIMPOZIJUM A - Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja

Datum: 18.06.2015.

Contemporary Materials 2015 - Savremeni Materijali

Datoteka uz rad  (75.50 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove